Sv. Ignác: Druhý čas pre vykonanie voľby (DC 176)

Sv. Ignác: Druhý čas pre vykonanie voľby (DC 176) „Druhý čas: keď sa nadobudne dostatočné svetlo a poznanie cez skúsenosť útech a neútech a cez skúsenosť rozlišovania rôznych duchov.“ Toto bol preferovaný spôsob sv. Ignáca, ktorý veľmi často používal vo svojom živote. Podstatnými elementmi sú predovšetkým skúsenosti z prežívania útechy a neútechy, následného vnútorného zápasu a samozrejme spletitosť alebo existencia rôznych duchov. Ďalším podstatným elementom, ktorý spomína sv. Ignác je jasnosť, čiže svetlo, ktoré poskytuje tejto skúsenosti, čo sa týka rozlišovania, rôznu duchovnú skúsenosť a následné odvodenie konkrétnej Božej vôle. Typickým príkladom pre tento čas voľby je voľba, ktorú sv. Ignác urobil v rozlišovaní o chudobe, aby skúmal či sakristie profesných...

Čítaj viac

Sv. Ignác: Prvý čas pre vykonanie voľby (DC 175)

Sv. Ignác: Prvý čas pre vykonanie voľby (DC 175) „Tri časy, aby sa urobila zdravá a dobrá voľba v každom jednom z nich. Prvý čas je, keď Boh náš Pán tak pohýna a priťahuje vôľu, že bez toho, aby pochybovala alebo mohla pochybovať, táto duša dobre pripravená, nasleduje to, čo jej Boh navrhuje; tak ako to urobili sv. Pavol a sv. Matúš, tým, že nasledovali Krista nášho Pána.“ Zaujímavé v tejto dobe, v tomto prvom čase pre vykonanie si voľby je pasívne až mystické prostredie, pasívna až mystická atmosféra. Na druhej strane môžeme vnímať sv. Ignáca, že je človekom duchovných cvičení, ktoré sú predovšetkým plné aktivity, osobnej práce a námahy exercitanta a tiež istým miestom duchovných zápasov a bojov. Túto aktivitu približujú niektoré významné slovíčka, ktoré sa v DC...

Čítaj viac

Spoznať veci, o ktorých sa musí robiť voľba

Spoznať veci, o ktorých sa musí robiť „voľba“ Sv. Ignác vo svojich DC má vždy na pamäti konkrétne osoby, ktoré si idú urobiť „voľbu“ a okolnosti, ktoré sú čo najviac v zhode so službou Bohu a na väčší úžitok duše. To znamená, že nie všetky veci sú vhodnou matériou, aby sa urobila „voľba“ v DC sv. Ignáca. Ignác ponúka štyri body a jednu poznámku vo svojich DC, aby exercitant lepšie spoznal veci, o ktorých si chce potom urobiť „voľbu“ – DC 170-174. Prvý bod (DC 170) „Je potrebné, aby všetky veci, o ktorých chceme robiť voľbu, boli indiferentné a dobré v sebe, a aby slúžili v medziach svätej hierarchickej Matky Cirkvi, a aby neboli zlé, ani nevzbudzovali odpor voči nej.“ Prvým zákonom, či pravidlom každej duchovnej voľby je, aby to čo sa navrhuje pre „voľbu“ bolo...

Čítaj viac

Komunitné rozlišovanie prvých spoločníkov sv. Ignáca a poslušnosť

Od skupiny priateľov v Pánovi k organizovanému telu Spoločnosti Ježišovej Rozhodnutie vytvoriť Inštitút s poriadkom poslušnosti, prinieslo so sebou niekoľko vážnych zmien vo vzťahoch medzi spoločníkmi a spôsob hľadania Božích cieľov sa preniesol na skupinu. Týmto sa ešte viac zosilnili medzi nimi vzájomné putá. Začali formovať „apoštolské telo“, v ktorom každý jeden zastával svoje miesto. Vo všetkých prácach dominovali hlavne dve skutočnosti: 1) vzájomná láska medzi nimi; 2) a poslušnosť voči predstavenému, ktorý sa staral o všetkých, a vyberal a posielal do misií. Zdá sa, že ideál spoločnej práce pre Božie kráľovstvo, o ktorom rozlišovali, sa naplnil práve v tomto. Pre prvých spoločníkov sv. Ignáca bol charakteristický nový štýl života – apoštolská činnosť,...

Čítaj viac

Potreba indiferencie – základ pre dobrú voľbu

Úvod, aby sa mohla urobiť „voľba“ (DC 169) „V každej dobrej voľbe, čo sa týka z našej strany, oko nášho úmyslu musí byť jednoduché, venujúc pozornosť jedine cieľu, pre ktorý som bol stvorený,  a síce, na chválu Boha, nášho Pána a spásu svojej duše; a preto čokoľvek by som si vyvolil, musí byť k tomu, aby mi to pomohlo k cieľu, pre ktorý som bol stvorený, nie podriaďujúc, ani prispôsobujúc cieľ k prostriedku, ale prostriedok k cieľu: tak ako sa deje, že mnohí si najskôr zvolia oženiť sa, to, čo je prostriedkom, a na druhom mieste slúžiť Bohu nášmu Pánovi v manželstve, v ktorom slúžiť Bohu je cieľom. Rovnako sú iní, ktorí najprv chcú mať cirkevné výhody a potom slúžiť Bohu cez ne. Takže títo nejdú priamo k Bohu, ale chcú aby Boh sa prispôsobil k ich nezriadeným...

Čítaj viac

Významné formy útechy v živote sv. Ignáca z Loyoly

Významné formy útechy v živote sv. Ignáca z Loyoly Autobiografia a Denník sv. Ignáca opisujú mnohé významné formy útechy. Ide predovšetkým o osvietenia, videnia, slzy, ľahkosť stretnúť Boha v zbožnosti, pokoj a lásku. Zaujímavé je to v Denníku, v ktorom sv. Ignác zachytáva dar sĺz, ktorý takmer vždy sprevádza všetky jeho ostatné milosti a útechy. Osvietenia – predovšetkým sa objavili v myšlienkach, v uvažovaní. Ignác tieto osvietenia opisuje v niekoľkých bodoch svojej Autobiografie, napríklad: 1) keď si v mysli predstavil ako Boh stvoril svet, prežíval veľkú duchovnú radosť – „Raz sa mi s pocitom veľkej duševnej radosti predstavil v mysli spôsob, ako Boh stvoril svet. Zdalo sa mi, že som videl akúsi bielu hmotu, z ktorej vychádzali lúče a Boh robil z nej svetlo....

Čítaj viac