Volanie Krista v DC sv. Ignáca a v dokumentoch 2. Vat. Koncilu (DC 95)

Volanie Krista v DC sv. Ignáca a v dokumentoch 2. Vat. Koncilu (DC 952) Sv. Ignác vníma volanie Krista z dvoch pohľadov. Prvým pohľadom je univerzálne volanie a druhým je osobné volanie. Dôvodom volania je, aby sa realizovala spásna vôľa Boha Otca, ktorý chce nastoliť univerzálne kráľovstvo Krista, víťaziaceho skrze Lásku nad všetkými vnútornými i vonkajšími nepriateľmi. Toto volanie Krista sa objavuje v mnohých bodoch jeho Duchovných cvičení: DC 137 – „Prvý predhovor je príbeh (história): tu to bude ako Kristus volá a chce všetkých pod svoju zástavu…“ DC 139 – „Tretí predhovor. Prosiť, to čo chcem; a tu to bude: prosiť o poznanie klamov zlého vodcu, a pomoc, aby som sa ich chránil; a o poznanie pravého života, ktorý nám ukazuje najvyšší a pravý Vodca, a o...

Čítaj viac

Sv. Ignác z Loyoly: Kristus Kráľ (DC 95)

Osoba Krista Kráľa v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca (DC 95) „Druhá časť z tohto cvičenia pozostáva v aplikácii spomenutého príkladu  o časnom kráľovi na Krista nášho Pána, zodpovedá trom spomenutým bodom. Čo sa týka prvého bodu, ak túto výzvu časného kráľa  berieme do úvahy k jeho poddaným, o koľko je vec hodnejšia uvažovania vidieť Krista nášho Pána, večného kráľa a pred ním celé ľudstvo, ktorému a každému jednému osobitne volá a hovorí: Mojou vôľou je získanie celého sveta a všetkých nepriateľov, a tak vstúpiť do slávy môjho Otca. Preto, kto by chcel byť pripojený ku mne, musí so mnou pracovať, pretože, nasledujúc ma v námahe, nasledoval by ma tiež v sláve.“ (DC 95) V tomto bode Duchovných cvičení môžeme objaviť niekoľko zaujímavých skutočností: 1) Osobu...

Čítaj viac

Volanie Kráľa (DC 91-98)

Volanie Kráľa (DC 91-98) Pre sv. Ignáca toto cvičenie nie je ani meditáciou, ani kontempláciou. Predsa však charakter tohto cvičenia na začiatku môžeme vnímať takto: Keďže používa porovnávanie (keďže je vec viac hodná na uvažovanie (DC 953) ako metóda modlitby, môže byť považovaná za meditáciu. Spočíva v tom, že exercitant sa nachádza pred Kristom a najvyšším ideálnom, ďalej v počúvaní a porovnávaní jeho volania s odpoveďou, ktorú mu dáva v momente svojho života. Porovnávanie je vlastná dynamika cvičenia troma schopnosťami (pamäť, rozum, vôľa). Túto dynamiku porovnávania môžeme nájsť v DC 503, 521, 53, 581-5, 59, 741-2. To isté sa odohráva aj v meditácií o Dvoch zástavách, v ktorej môžeme tak isto objaviť dynamiku porovnávania (por. DC 1361) Avšak sv. Ignác...

Čítaj viac

Volanie alebo výzva pominuteľného kráľa (DC 93-94)

Volanie alebo výzva pominuteľného kráľa (DC 93-94) „1 Druhý bod. Pozorovať, ako tento kráľ hovorí ku všetkým svojim ľuďom: 2 mojou vôľou je získať celú zem neveriacich; preto, kto chce byť pripojený ku mne, musí byť spokojný s jedlom ako ja, a tiež s nápojom a oblečením, atď.; rovnako musí pracovať so mnou vo dne a bdieť v noci, atď.; pretože tak potom bude mať podiel so mnou na víťazstve, ako ho mal na námahách.“ (DC 93) Tí, ktorí sú volaní „Všetkým svojim ľuďom“ – totiž, všetkým tým, čo boli v jeho službách a zamestnaní, bez odmietnutia nikoho. Úmysel Nadchnúť celý kresťanský ľud – kampaňou nadchnúť všetkých, aby „získali zem neveriacich“ a tak zabránili neustálym útokom a prepadnutiam a ich nepriaznivým vplyvom, zvestujúc im pravú vieru a znovu navrátiť pre...

Čítaj viac

Pominuteľný kráľ

Prvý bod. Predstaviť si pred oči ľudského krá­ľa, ustanoveného samým Bohom, naším Pánom, ktorému vzdávajú úctu a poslúchajú ho všetky kniežatá (vládcovia) a všetci kresťania. (DC 92) Biblický impulz pre tento bod Duchovných cvičení: Osoba kráľa Dávida Ľudský kráľ vybratý samým Bohom, naším Pánom: 1Sam 16, 11-13; 2Sam 7, 5-16; Žalm 78, 70-72. Mimoriadne a výnimočné kvality: 1Sam 16, 12.18 (príjemný, pekný vzhľad, umelec); 1Sam 16, 18; 1Sam 17, 36-54; 2Sam 8, 6 (odvážny, smelý, statočný); 1Sam 24; 1Sam 26; 2Sam 1, 11-27; 2Sam 4, 9-12; 2Sam 14, 21; 2Sam 19, 1-7; 2Sam 19, 22-24 (veľkorysý v odpúšťaní); 2Sam 8, 15; 1Kr 1, 28-30 (spravodlivý); 2Sam 7, 1n; 2Sam 22; 2Sam 23 (milosrdný); 1Sam 18, 1-4; 2Sam 9, 1-13 (verný priateľstvu); 2Sam 12 (pokorný v pokání) Ale tiež...

Čítaj viac

Uvedenie do meditácie Volanie Kráľa (DC 91)

DC 91 – Uvedenie do meditácie. Prípravná modlitba a dva predhovory: Uvedenie do meditácie: „Výzva časného kráľa pomáha nazerať na ži­vot večného Kráľa. Prípravná modlitba nech je zvyčajná [46]. Prvá predohra je zastavenie pozeraním na miesto; tu to bude: vidieť očami obrazotvor­nosti synagógy, mestá a dediny, v ktorých Kristus, náš Pán, kázal. Druhá predohra. Prosiť o milosť, ktorú chcem. Tu to bude: prosiť nášho Pána, aby som nebol hluchý na jeho volanie, ale ochotný a usilovný plniť jeho najsvätejšiu vôľu.“ V tejto časti si všimneme prvú časť bodu číslo 91 – uvedenie do meditácie. Cieľ „druhého týždňa“ duchovných cvičení sv. Ignáca je zhrnutý v prosbe prvej kontemplácie: „Prosiť o to, čo chcem. Tu to bude: prosiť o prenikavé poznanie Pána, kto­rý sa pre mňa...

Čítaj viac