Princíp a fundament a láska k blížnemu

Cieľ Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly – zvíťaziť nad sebou a usporiadať svoj život…(DC 21). Čo teda človek musí robiť? Existenciálna otázka. Čo musím robiť? Odkiaľ prichádzam? Prečo existujem? Aký je skutočný dôvod existencie človeka? Odpoveď na tieto otázky je situované v PF (DC 23) – existenciálna odpoveď, ktorá odpovedá nielen na existenciu človeka, ale aj na existenciu vecí. Dôležitá formulácia, ktorá v sebe zahŕňa celý obsah DC. Človek je stvorený, aby miloval blížneho – toto dáva individuálny a sociálny zmysel pre človeka. Je to najlepší spôsob ako zvíťaziť nad sebou. V Evanjeliu čítame ako sa vykladač Zákona priblížil k Ježišovi a pýtal sa ho: “Ktoré je prvé – najväčšie – zo všetkých prikázaní?” Odpoveď Ježiša bola: milovať...

Čítaj viac

Princíp a Fundament – človek, privilegované stvorenie Boha (DC 23)

Princíp a Fundament – človek, privilegované stvorenie Boha (DC 23) „Človek je stvorený, aby chválil, vzdával úctu a slúžil Bohu nášmu Pánovi…“ Sv. Ignác začína svoj Princíp Fundament konštatovaním, že človek je stvorený; je stvorený pre niečo; má svoj pôvod v Niekom; je vrcholom celého stvorenia; atď. Túto Ignácovu myšlienku môžeme pozorovať a prehĺbiť z viacerých pohľadov:1) z pohľadu Svätého Písma; 2) z pohľadu magistéria Cirkvi; 3) z pohľadu ignaciánskych prameňov. Sväté Písmo a Princíp a Fundament DC sv. Ignáca Sväté Písmo nám na viacerých miestach zjavuje pôvod, charakter, či povahu stvorenia univerza (vesmír) a taktiež, špeciálne, stvorenie človeka: „Na počiatku stvoril Boha nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch...

Čítaj viac

Princíp a Fundament – pôvod textu a štruktúra

Princíp a Fundament – pôvod textu a štruktúra Je možné, že sv. Ignác prevzal jadro „Princípu a Fundamentu“ od Erazma alebo od Pedra Lombardiho. Ale jeho prvá inšpirácia má pôvod v Manrese: od jeho duchovnej skúsenosti Boha, Stvoriteľa a Otca a človeka, tvora alebo syna, vo vesmíre, stvorenom a určenom mať podiel na sláve synov Boha. Posledná redakcia, či úprava prináleží jeho poslednej etape štúdií v Taliansku. Text pozostáva z dvoch častí, dvoch blokov. Prvý sa skladá z troch spojených tvrdení: 1) cieľ človeka; 2) zmysel iných stvorených vecí; 3) ich usporiadané používanie (natoľko – nakoľko). Druhý blok je sformovaný dvoma nevyhnutnými podmienkami tak, aby človek mohol žiť tento ideálny projekt Boha: a) aby sa človek stal „indiferentným“; b) aby si vybral...

Čítaj viac

Vedúca zásada a základná pravda (DC 23)

Celé Duchovné cvičenia sv. Ignáca sú preniknuté „Princípom a Fundamentom“, ktorý sv. Ignác uvádza ešte pred vstupom do „prvého týždňa“.  „Princíp a Fundament“ je bránou do celého tajomstva DC, je zhrnutím celých DC. „Princíp a Fundament“ je koreňom a hybnou silou celého duchovného života. V ňom sa opisuje to, že človek je slobodný, vedený a podporovaný iba milujúcou vôľou Boha. Čo teda píše sv. Ignác v „Princípe a Fundamente“: [23] 1 Princíp a fundament. (Vedúca zásada a zá­kladná pravda.) 2 Človek je stvorený, aby chválil Boha, nášho Pána, vzdával mu úctu a slúžil mu, a takým­to spôsobom si spasil dušu; 3 a ostatné veci na povrchu zeme sú stvorené pre človeka, aby mu pomáhali dosiahnuť cieľ, pre ktorý je stvorený. 4 Z toho nasleduje, že človek ich má natoľko...

Čítaj viac