Požadované dispozície, aby sme urobili voľbu podľa DC sv. Ignáca: 2) Zrelosť viery

Požadované dispozície, aby sme urobili voľbu podľa DC. Ignáca: 2) Zrelosť viery Nie je ľahké stanoviť požadovaný limit, dokonca ani minimum v otázke zrelosti viery. Môžeme vidieť iba argumenty, ktoré dodávajú vážnosť tejto problematike – zrelosť viery ako požadovaná dispozícia pre to, aby sme urobili dobrú voľbu. O zrelosti viery totiž môžeme hovoriť  iba vtedy, keď sme zachytili a pochopili zmysel nasledovania Krista. Preto je voľba v intímnom vzťahu s celým procesom Duchovných cvičení, ako príprava pre oslobodenie sa od egoizmu, od seba samých, ale tiež ako príprava pre pokresťančenie alebo premenu celého nášho bytia v Krista. Vrcholný bod nášho osobného rozhodnutia dosahujeme s naším pohľadom upretým na Krista a na Cirkev. Toto duchovné rozlišovanie veľmi...

Čítaj viac

Požadované dispozície, aby sme urobili voľbu podľa DC sv. Ignáca: 1) Čistota motivácií

Požadované dispozície, aby sme urobili voľbu podľa DC. Ignáca: 1) Čistota motivácií Sv. Ignác v 170 bode DC píše: „Je potrebné, aby všetky veci, o ktorých chceme robiť voľbu, boli indiferentné a dobré v sebe, a aby slúžili v medziach svätej hierarchickej Matky Cirkvi, a aby neboli zlé, ani nevzbudzovali odpor voči nej.“ Týmto chcel Ignác vyjasniť základný bod svojich Exercícií a tým je voľba. Ignác ku každej realite, o ktorej chce robiť voľbu, vyžaduje isté východiská, referencie (oporné body) a požaduje, aby sa zapísali – zachytili písomne. Toto všetko ho vedie k obozretnosti a nakoniec k uskutočneniu dobrej voľby. Prvá dispozícia – čistota motivácií: Nie je dobré, aby sme vstúpili do procesu voľby s dvojeným alebo neúprimným aspektom, či motiváciou. Vec musí...

Čítaj viac

Tretí čas pre vykonanie voľby (DC 177)

Tretí čas pre vykonanie voľby (DC 177) „Tretia doba je pokojná, keď človek uvažuje po prvé, prečo sa narodil, totiž, aby chválil Boha a nášho Pána a spasil si svoju dušu; a tým, že toto si želá, volí si ako prostriedok život alebo stav, schválený vo vnútri Cirkmvi, aby mu pomáhal v službe jeho Pánovi a k spáse jeho duše. Hovorím „doba pokojná“: keď duša nie je znepokojená rôznymi duchmi a používa slobodne a pokojne svoje prirodzené schopnosti.“ (DC 177) Sv. Ignác hovorí o „pokojnej dobe“ – slobodnej od „vnútorných „otrasov“, ktoré vyvolávajú rozliční duchovia. Ignác tieto vnútorné otrasy alebo znepokojenia opisuje vo viacerých bodoch DC – 4, 6, 17, 177. Zároveň je to čas, v ktorom človek aplikuje svoje prirodzené schopnosti, ktoré sú osvietené skrze vieru,...

Čítaj viac

Sv. Ignác: Druhý čas pre vykonanie voľby (DC 176)

Sv. Ignác: Druhý čas pre vykonanie voľby (DC 176) „Druhý čas: keď sa nadobudne dostatočné svetlo a poznanie cez skúsenosť útech a neútech a cez skúsenosť rozlišovania rôznych duchov.“ Toto bol preferovaný spôsob sv. Ignáca, ktorý veľmi často používal vo svojom živote. Podstatnými elementmi sú predovšetkým skúsenosti z prežívania útechy a neútechy, následného vnútorného zápasu a samozrejme spletitosť alebo existencia rôznych duchov. Ďalším podstatným elementom, ktorý spomína sv. Ignác je jasnosť, čiže svetlo, ktoré poskytuje tejto skúsenosti, čo sa týka rozlišovania, rôznu duchovnú skúsenosť a následné odvodenie konkrétnej Božej vôle. Typickým príkladom pre tento čas voľby je voľba, ktorú sv. Ignác urobil v rozlišovaní o chudobe, aby skúmal či sakristie profesných...

Čítaj viac

Sv. Ignác: Prvý čas pre vykonanie voľby (DC 175)

Sv. Ignác: Prvý čas pre vykonanie voľby (DC 175) „Tri časy, aby sa urobila zdravá a dobrá voľba v každom jednom z nich. Prvý čas je, keď Boh náš Pán tak pohýna a priťahuje vôľu, že bez toho, aby pochybovala alebo mohla pochybovať, táto duša dobre pripravená, nasleduje to, čo jej Boh navrhuje; tak ako to urobili sv. Pavol a sv. Matúš, tým, že nasledovali Krista nášho Pána.“ Zaujímavé v tejto dobe, v tomto prvom čase pre vykonanie si voľby je pasívne až mystické prostredie, pasívna až mystická atmosféra. Na druhej strane môžeme vnímať sv. Ignáca, že je človekom duchovných cvičení, ktoré sú predovšetkým plné aktivity, osobnej práce a námahy exercitanta a tiež istým miestom duchovných zápasov a bojov. Túto aktivitu približujú niektoré významné slovíčka, ktoré sa v DC...

Čítaj viac

Spoznať veci, o ktorých sa musí robiť voľba

Spoznať veci, o ktorých sa musí robiť „voľba“ Sv. Ignác vo svojich DC má vždy na pamäti konkrétne osoby, ktoré si idú urobiť „voľbu“ a okolnosti, ktoré sú čo najviac v zhode so službou Bohu a na väčší úžitok duše. To znamená, že nie všetky veci sú vhodnou matériou, aby sa urobila „voľba“ v DC sv. Ignáca. Ignác ponúka štyri body a jednu poznámku vo svojich DC, aby exercitant lepšie spoznal veci, o ktorých si chce potom urobiť „voľbu“ – DC 170-174. Prvý bod (DC 170) „Je potrebné, aby všetky veci, o ktorých chceme robiť voľbu, boli indiferentné a dobré v sebe, a aby slúžili v medziach svätej hierarchickej Matky Cirkvi, a aby neboli zlé, ani nevzbudzovali odpor voči nej.“ Prvým zákonom, či pravidlom každej duchovnej voľby je, aby to čo sa navrhuje pre „voľbu“ bolo...

Čítaj viac