Meditácia o poslednom cieli človeka: večná spása

Princíp a Fundament Text na modlitbu: Človek je stvorený, aby chválil, vzdával úctu a slúžil Bohu nášmu Pánovi, a prostredníctvom toho si spasil dušu. (DC 23) Myšlienky na uvažovanie: Prvé uvažovanie: Na čom spočíva spása? Spása začína tu, v našom živote. V našom živote získavame vieru, odpustenie hriechov a milosť Boha, to znamená, že získavame adoptívne synovstvo, sme Božou rodinou a dedičmi nebeského kráľovstva a okrem toho, získavame účasť na božej prirodzenosti. Keď zomrieme, nadobudneme vedomie o tom, kto sme: vstúpime do neba a budeme mať podiel na šťastí Boha. V tomto pozostáva spása. Túto skutočnosť nám rovnako odovzdáva Ježiš. V jeho smrteľnom živote sa javil ako ktorýkoľvek  človek: obliekal sa ako človek, hovoril ako človek a ako človek sa stravoval,...

Čítaj viac

Meditácia o dvoch cieľoch človeka

Princíp a Fundament Text na modlitbu: „Človek je stvorený, aby chválil, vzdával úctu a slúžil Bohu nášmu Pánovi.“ (DC 23) Myšlienky na uvažovanie: Prvé uvažovanie: V službách Boha – Princíp a Fundament Duchovných cvičení sv. Ignáca pripomína dôležitú pravdu – boli sme stvorení, aby sme slúžili Bohu. Službu Bohu však nemôžeme robiť priamo, pretože ON nepotrebuje od nás žiadnu vec. Nášmu Bohu môžeme slúžiť v našich blížnych. Vždy, keď slúžime svojim blížnym, slúžime Bohu. Pán Ježiš, pripomína v podobenstve o poslednom súde, že nebo dá spravodlivým, pretože mal hlad a oni mu dali najesť, pretože mal smäd a oni mu dali piť. A títo spravodliví sa ho pýtali, kedy sa tak stalo, kedy mu dali niečo na pitie a niečo na jedenie. Kráľ im odpovedá: čo ste urobili jednému...

Čítaj viac

Zmysel života

Boh je Pán a Otec Úvodná poznámka: Udalosť stvorenia, ktorú sv. Ignác navrhuje exercitantovi na uvažovanie na prahu Duchovných cvičení v Princípe a Fundamente, má pomôcť začať dialóg s Bohom s plným uvedomením si toho, kto je Boh a kto je on. Sv. Ignácovi vždy záležalo na tom, aby exercitant dosiahol istý cieľ, ovocie, ktoré má priniesť každá meditácia. Preto v poznámke 48 pripomína, aby si exercitant uvedomil, čo chce a čo si želá od meditácie. Cieľ tohto cvičenia z Princípu a Fundamentu je viac rozpoznať a akceptovať svoju realitu, to, že som stvorením, a že Boh je mojím Pánom, ale zároveň aj Otcom. Sv. Ignác pokračuje v rovnakej línii ako Biblia, predstavuje v prvej fáze Princípu a Fundamentu Trojjediného Boha v akte stvorenia,  ako jediný začiatok činností...

Čítaj viac

Ruky hrnčiara

„Meditovať o rukách Boha“ Svätý Ignác nadiktoval svojim spolupracovníkom niekoľko smerníc pre duchovné cvičenia. Jednou z nich je tzv. Direktórium diktované pátrovi Juanovi Alfonsovi de Vitoria, v ktorom sa nachádzajú aj tieto slová: „Potom by mu mal dať Fundament. Mal by ho vysvetliť tak, aby exercitant mal východiskový bod pre nájdenie toho, čo hľadá. Cesta by pre neho mala byť otvorená takto: „Aby som ti pomohol pochopiť problém indiferentného používania prostriedkov, ktoré nám Boh, náš Pán, dal, aby sme mohli dosiahnuť cieľ, pre ktorých nás stvoril, a keď to pochopíš, bez výhrad sa odovzdáš do jeho rúk, keďže toto je základ pre nájdenie toho, čo hľadáme…“. Sv. Ignác si želá, aby sa exercitant počas duchovných cvičení celkom vložil do rúk Boha. V...

Čítaj viac

Povolanie človeka (2)

Človek je stvorený, aby slúžil Bohu (DC 23) Z osobných poznámok svätého Alberta Hurtada SJ pre osobnú modlitbu: Človek bol stvorený, aby slúžil. Toto vyplýva z poznania a lásky k Bohu. Je to niečo aktívne: plniť vôľu Boha. Božia vôľa Konkrétne, realizácia toho, čo chce Boh. Všetky práce svätého života, pozostávajú v tomto: poznať vôľu môjho Pána a Otca. Pracovať na jej poznaní, je náročná práca, celoživotné dielo každého dňa, každého rána. Vždy znovu sa pýtať: „Čo chceš, Pane, odo mňa?“. Pracovať na jej realizácii, slúžiť jej v každom momente. Toto je moja veľká misia, väčšia než robiť zázraky. Človek ako taký, sa realizuje plnením Božej vôle: Moje šťastie nespočíva v inej veci, než vo vykonávaní Božej vôle, s radosťou alebo bez nej, nech by bola akákoľvek...

Čítaj viac

Boh-pevná skala

Boh, to prvé a to posledné Princíp a fundament (DC 23) možno považovať súčasne za začiatok a zhrnutie Duchovných cvičení. Podnecuje človeka k tomu, aby sa pýtal, či má Boh centrálne miesto v jeho živote. To je veľmi dôležité. Stále sa musíme pýtať: Mám vždy pred očami na prvom mieste Boha? Je Boh neustále počiatočným motorom môjho života? Je Boh v mojom živote to Prvé a zároveň aj to Posledné? Boh musí – mal by byť, v horizonte celého nášho myslenia, našich plánov a nášho konania. Celý náš život – úmysly, skutky a konanie by mali prebiehať pred očami nášho Pána. Boh, pevná skala Skala znamená predovšetkým základ, na ktorej sa môže postaviť pevný a solídny dom. Ak aplikujeme túto metaforu na Boha, ukazuje, že iba na Bohu sa môže postaviť stabilne život, či...

Čítaj viac