Dieťa narodené pre naše dobro (sv. Ján z Avily)

„Dieťa narodené pre naše dobro“ (sv. Ján z Avily) „Narodenie Ježiša Krista – V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo.“ (Lk 2, 1-8) Príprava na modlitbu a)     ...

Čítaj viac

Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. (Lk 5, 10)

Na začiatku „druhého týždňa“ duchovný cvičení, sv. Ignác navrhuje dôležitú a mohli by sme povedať slávnostnú meditáciu o volaní k apoštolátu, o volaní k misiám. Pre túto meditáciu ponúkam dva biblické texty – Ježiš volá apoštolov k spolupráci: „Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.” Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.“ (Mt 4, 18-22) Toto volanie je suverénne a pritom...

Čítaj viac

Univerzal

Aj do tejto sekcie Vám prinesiem už čoskoro hodnotné články.

Čítaj viac