modlitba k Najsvätejšej Trojici

  Najsvätejšia Trojica! Základné tajomstvo a pôvod všetkého! „Ktože ťa videl a môže o tebe rozprávať? A ktože ťa môže zvelebovať, aká si od počiatku?“[1] Pociťujem, že si taká vznešená, tak ďaleko odo mňa, ty tajomstvo tak hlboké, že musím volať z hĺbky môjho srdca „svätý, svätý, svätý“. Čím viac sa mi zjavuje tvoja neprístupná veľkosť[2], tým viac pociťujem svoju malosť a ničotu[3], lež skúmajúc hlbšie priepasť tejto ničoty, stretám ťa v samom základe mojej bytosti: intimior intimo meo. [4] Ty ma miluješ, ty ma tvoríš, aby som sa neobrátil v ničotu, ty pracuješ skrze mňa, pre mňa, so mnou v tajomnom zjedinení lásky. Keď sa staviam pred teba, odvažujem sa pozdvihnúť svoju modlitbu a prosiť ťa, aby som ťa poznal, hoci dobre viem, že pre človeka vrcholom...

Čítaj viac

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (záver)

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (záver) Láska – viera – spravodlivosť – sociálne dimenzie lásky – agapé – Srdce Ježišovo 50. Láska a viera   Božia láska predchádza našu vieru a nezávisí od nej. To, že Kristus za nás zomrel „keď sme boli ešte hriešnikmi“, dokazuje, že Boh nás miluje /122/. Na druhej strane teologálna láska predpokladá našu vieru, a len v láske nachádza viera plnosť. V kresťanstve totiž nič nezáleží na tom, či si obrezaný alebo neobrezaný. Tu rozhoduje viera, ktorá sa prejavuje láskou /123/. Viera dáva zmysel našej láske, kým láska robí našu vieru aktívnou a oživuje ju. Keď v nás Kristus roznecuje vieru v seba a v Otca, takže ho „poznávame“, žiada od nás nielen to, aby sme o ňom vydávali svedectvo alebo ho uznávali, ale aby sme...

Čítaj viac

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (4. časť)

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (4. časť) Koreň a základ 45. Len jediný cieľ lásky Ignácovi sa podarilo dokonale zjednotiť svoju lásku k Bohu, veľmi intenzívnu lásku, celkom zameranú na lásku k Najsvätejšej Trojici /106/, s láskou k blížnemu. Toto je vzor lásky, ktorú od nás žiadajú Exercície a Stanovy, jednotu lásky, ktorú hlásal a žil Pavol, apoštol služby blížnemu a Ján, apoštol Božej lásky. Pavol, podobne ako Ignác, bol konvertitom, vášnivo oddaným Kristovi, ktorému preukazoval svoju lásku intenzívnou službou, spočívajúcou v hájení a šírení viery. Len zriedkakedy sa však vo svojich listoch výslovne zmieňuje o tejto „láske“. Miesto toho užíva iné výrazy: žiť pre Krista, ísť v ústrety Kristovi, kto nemiluje Krista atď. Ale láska ho pohýnala, aby...

Čítaj viac

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (3. časť)

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (3. časť) Charakteristika ignácovskej lásky k blížnemu 16. 1. Dynamická láska k blížnemu, práve tak ako každá iná čnosť, usiluje sa o vzrasť. Ale u Ignáca, ktorý je mužom onoho „magis“, je tento vzrast nenásytným smädom. „Vzrast“, „narastať“, „postupovať vpred“ sú výrazy, ktoré sa vždy znova objavujú v jeho spisoch. „Rásť v jeho službe“ je Ignácov obľúbený výraz /37/. „Postupovať vpred“ sa objavuje opäť a opäť v jeho listoch, v ktorých dáva inštrukcie s naliehavým napomenutím, aby toho bolo „viac každý deň“, „zo dňa na deň“, „nepretržite“, „až k dokonalosti“ /38/. Horlivosť, s akou sa stará o pokrok svojich synov, je taká, že v Stanovách dokonca predstaveným navrhuje pedagogiku provokácie, aby povzbudil k pokroku...

Čítaj viac

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (2. časť)

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (2. časť) Stanovy 13. Pretože Spoločnosť aj napriek všetkému, čo možno povedať a urobiť, nie je ničím iným, ako inštitucionálny výrazom pre Exercície, je potrebné, aby láska, ktorá je kľúčom Exercícií, v nezmenšenej miere dominovala aj v Stanovách Spoločnosti Ježišovej. A tak je to aj naozaj, ale s jedným rozdielom: kým Exercície sa zameriavajú na osobnú konverziu a životné rozhodnutie jednotlivca, v Stanovách je vyhradené veľmi dôležité miesto dimenzii komunitnej. Ale duch je ten istý. A naviac hlavná cena Stanov nespočíva v logickej presnosti ich zostavenia, ani v prezieravosti a múdrosti ich právnych predpisov, ani v majstrovskom prispôsobení prostriedkov, ktoré používame, aby sme dosiahli želaný cieľ. Hlavná...

Čítaj viac

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (1. časť)

PEDRO ARRUPE S.J: V LÁSKE ZAKORENENÍ A ZALOŽENÍ /Túto rozpravu predniesol O. Arrupe ako generálny prestavený Spoločnosti na záver ignácovského kurzu, usporiadaného Ústredím ignácovskej spirituality v Ríme dňa 6. februára 1981./ 1. Už po tretíkrát prijímam pozvanie Ústredia ignácovskej spirituality, aby som predniesol záverečný príhovor pri ročnom ignácovskom kurze. V roku 1979 som hovoril o „našom svojráze“ a vlani /1980/ o „trojičnej inšpirácii ignácovskej charizmy“ /SCV XIII, str. 55-110/. V obidvoch prípadoch som sa snažil, aby som prispel k štúdiu prameňov inšpirácie našej charizmy: túto cestu naznačuje Druhý vatikánsky koncil rehoľným inštitútom, keď ich pobáda, aby pracovali na svojej „prispôsobenej obnove“ /1/. Prvá rozprava „O našom svojráze“ sa začínala...

Čítaj viac