P. Pedro Arrupe SJ: Modlitba ku Kristovi, nášmu vzoru

O spôsobe nášho konania Pane, keď uvažujem o „našej svojráznosti“, objavujem, že ideál nášho spôsobu konania je tvoj spôsob konania. Z toho dôvodu dvíham svoje oči k tebe (Hebr 12, 2), oči viery vidia tvoju tvár, ako sa javíš v evanjeliu. Som jeden z tých, o ktorých svätý Peter hovorí: „Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy“ (1 Pt 1, 8). Pane, ty sám si nám povedal: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám“ (Jn 13, 15). Chcem ťa tak nasledovať, aby som mohol iným povedať: „Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista“ (1 Kor 11, 1). Aj keď to nemôžem tak doslovne myslieť ako svätý Ján, predsa by som mal byť schopný prinajmenej vierou a múdrosťou, ktorú si mi...

Čítaj viac

Dieťa narodené pre naše dobro (sv. Ján z Avily)

„Dieťa narodené pre naše dobro“ (sv. Ján z Avily) „Narodenie Ježiša Krista – V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo.“ (Lk 2, 1-8) Príprava na modlitbu a)     ...

Čítaj viac

Meditácia o poslednom cieli človeka: večná spása

Princíp a Fundament Text na modlitbu: Človek je stvorený, aby chválil, vzdával úctu a slúžil Bohu nášmu Pánovi, a prostredníctvom toho si spasil dušu. (DC 23) Myšlienky na uvažovanie: Prvé uvažovanie: Na čom spočíva spása? Spása začína tu, v našom živote. V našom živote získavame vieru, odpustenie hriechov a milosť Boha, to znamená, že získavame adoptívne synovstvo, sme Božou rodinou a dedičmi nebeského kráľovstva a okrem toho, získavame účasť na božej prirodzenosti. Keď zomrieme, nadobudneme vedomie o tom, kto sme: vstúpime do neba a budeme mať podiel na šťastí Boha. V tomto pozostáva spása. Túto skutočnosť nám rovnako odovzdáva Ježiš. V jeho smrteľnom živote sa javil ako ktorýkoľvek  človek: obliekal sa ako človek, hovoril ako človek a ako človek sa stravoval,...

Čítaj viac

Meditácia o dvoch cieľoch človeka

Princíp a Fundament Text na modlitbu: „Človek je stvorený, aby chválil, vzdával úctu a slúžil Bohu nášmu Pánovi.“ (DC 23) Myšlienky na uvažovanie: Prvé uvažovanie: V službách Boha – Princíp a Fundament Duchovných cvičení sv. Ignáca pripomína dôležitú pravdu – boli sme stvorení, aby sme slúžili Bohu. Službu Bohu však nemôžeme robiť priamo, pretože ON nepotrebuje od nás žiadnu vec. Nášmu Bohu môžeme slúžiť v našich blížnych. Vždy, keď slúžime svojim blížnym, slúžime Bohu. Pán Ježiš, pripomína v podobenstve o poslednom súde, že nebo dá spravodlivým, pretože mal hlad a oni mu dali najesť, pretože mal smäd a oni mu dali piť. A títo spravodliví sa ho pýtali, kedy sa tak stalo, kedy mu dali niečo na pitie a niečo na jedenie. Kráľ im odpovedá: čo ste urobili jednému...

Čítaj viac

Zmysel života

Boh je Pán a Otec Úvodná poznámka: Udalosť stvorenia, ktorú sv. Ignác navrhuje exercitantovi na uvažovanie na prahu Duchovných cvičení v Princípe a Fundamente, má pomôcť začať dialóg s Bohom s plným uvedomením si toho, kto je Boh a kto je on. Sv. Ignácovi vždy záležalo na tom, aby exercitant dosiahol istý cieľ, ovocie, ktoré má priniesť každá meditácia. Preto v poznámke 48 pripomína, aby si exercitant uvedomil, čo chce a čo si želá od meditácie. Cieľ tohto cvičenia z Princípu a Fundamentu je viac rozpoznať a akceptovať svoju realitu, to, že som stvorením, a že Boh je mojím Pánom, ale zároveň aj Otcom. Sv. Ignác pokračuje v rovnakej línii ako Biblia, predstavuje v prvej fáze Princípu a Fundamentu Trojjediného Boha v akte stvorenia,  ako jediný začiatok činností...

Čítaj viac

Zjavenie Našej Pani (DC 218-225; 299)

Sv. Ignác nazýval často Pannu Máriu – Naša Pani. Naša Pani je ikonou veľkonočnej viery. Tá, ktorá mala účasť na utrpení svojho Syna, tá dostáva teraz podiel na jeho veľkonočnej radosti: „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. Ak sme teda sužovaní, je to na vašu potechu a spásu; ak sme potešovaní, je to vám na potešenie, ktoré sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my. A naša nádej, vzhľadom na vás, je pevná, veď vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak...

Čítaj viac