Pedro Arrupe S.J: Trojičná inšpirácia Ignácovskej charizmy (6. časť)

Pedro Arrupe S.J: Trojičná inšpirácia Ignácovskej charizmy (6. časť) VI. Trvalé hľadanie Až doteraz šlo o otázku, týkajúcu sa prvkov ignácovskej charizmy, ktorej trojičná inšpirácia sa dá overiť. Lež môže to stačiť? Vieme, že Ignác bol obdarený milosťou vliatej kontemplácie najhlbších tajomstiev Trojice: tajomstva jednoty podstaty a trojosti Osôb, tajomstva vzájomného prenikania, tajomstva zrodenia Slova a vychádzania Ducha Svätého, tajomstva pôsobenia Božieho ad extra. Tieto tajomstvá sa iba vyslovujú buď tak, že sa výslovne zaznamenávajú vnútri Denníka, alebo tak, že ich možno ľahko dedukovať z toho, čo tento uvádza. Lebo Ignác vo svojich duchovných poznámkach nerobí ani teológiu ani mystiku; nerozpisuje sa o obsahu svojich osvietení viac, než bolo potrebné,...

Čítaj viac

Pedro Arrupe S.J: Trojičná inšpirácia Ignácovskej charizmy (5. časť)

Pedro Arrupe S.J: Trojičná inšpirácia Ignácovskej charizmy (5. časť) V. V trojičnom svetle: ignácovská charizma Keď zatvoríme tých 25 strán, nad ktorými sme uvažovali o oslňujúcom trojičnom svetle, ktoré ich preniká a keď tušíme, aký to musel byť len „dosť veľký zväzok“, v ktorom boli zachytené „väčšinou videnia, ktoré dostával na potvrdenie niečoho zo Stanov“, človek sa nemôže nedostať do rozpakov nad týmto celkom jednoduchým konštatovaním: Ignác v Stanovách ani len raz nespomína Najsvätejšiu Trojicu! Tento jednoduchý fakt nám hovorí o tom, aká bola jeho diskrétnosť, poníženosť a múdrosť. A práve preto musíme my týmto trojičným svetlom – keď už poznáme jeho tajomstvo – osvetliť prvky ignácovskej charizmy, ak chceme pochopiť jej najvyšší vzťah. Z Ignácovho...

Čítaj viac

Pedro Arrupe S.J: Trojičná inšpirácia Ignácovskej charizmy (4. časť)

Pedro Arrupe S.J: Trojičná inšpirácia Ignácovskej charizmy (4. časť) IV. Trojičný vrchol: Denník / február 1544-február 1545/ Čo sme povedali o trojičnom pôvode Ignácovho povolania pri Cardoneri, ako aj o jeho potvrdení a prijatí v La Storte, týka sa Ignácovskej charizmy v tej najvyššej rovine, to je ako „prototyp“, lebo v ňom, a len v ňom sú prítomné podstatné prvky, ktoré časom povedú k spresneniu a doplneniu. Tieto podstatné prvky sú: služba Bohu v nasledovaní Krista chudobného a ukrižovaného, z lásky, bez podmienok a obmedzení, ako spoločník Ježišov, v tesnom vzťahu ku Kristovmu zástupcovi. Rok po udalosti v La Storte, v novembri 1538, spoločníci sa prestavujú pápežovi a cesta k založeniu sa dostáva do rozhodujúcej etapy. Čo zaplavovalo Ignácovho ducha, to...

Čítaj viac

Pedro Arrupe S.J: Trojičná inšpirácia Ignácovskej charizmy (3. časť)

Pedro Arrupe S.J: Trojičná inšpirácia Ignácovskej charizmy (3. časť) III. La Storta: prijatie a potvrdenie /1537/ Je vysvätený za kňaza, ale svätú omšu ešte neslúžil: taký je teda Ignác, keď odchádza koncom októbra 1537 z Benátok do Ríma. Vedie so sebou niektorých členov skupiny, ktorú nazýva v liste, napísanom v tomto období: „Moji deviati priatelia v Pánovi“/63/. Všetci si osvojili ideál a „formu života“ – Možno, že ešte nemožno hovoriť o charizme, ktorú im odovzdal Ignác. je to iste ich verzia faktov. Všetci v sebe reprodukovali zážitok, ktorý viedol Ignáca k tomu, že je taký aký je. Práve preto sa mu teraz tak podobajú a práve preto skupinu spája taká tesná jednota. Nástrojom premeny boli exercície. Idú do Ríma, a ani veľmi nevedia prečo, veď z čakacej lehoty...

Čítaj viac

Pedro Arrupe S.J: Trojičná inšpirácia Ignácovskej charizmy (2. časť)

Pedro Arrupe S.J: Trojičná inšpirácia Ignácovskej charizmy (2. časť) II. Medzi Cardonerom a La Stortou /1522-1537/ Počas rokov dozrievania – medzi návratom z Jeruzalema /1524/ a odchodom z Paríža do Ríma – Ignác žil z Cardonera. Nie z jednoduchej spomienky naň, to je zrejmé, ale praktizovaním jeho zásad. Apoštolská orientácia Ignácovej spirituality sa rýchle rozvíja a stáva sa dominantnou. Pretože si apoštolát vyžaduje prípravu a vedomosti, sadá si do školských lavíc, aby sa dal na štúdiá práve tak dlhé ako aj vážne, ako si to vyžaduje jeho povaha /46/. Pretože nemožno byť plne apoštolom bez plného prilipnutia ku Kristovi, rozhoduje sa pre kňazstvo. Pretože nasledovať Krista a pripodobniť sa mu zahŕňa poníženosť, chudobu a kríž, jeho život je ponížený, chudobný...

Čítaj viac

Pedro Arrupe SJ: Trojičná inšpirácia Ignácovskej charizmy. 1. časť

Pedro Arrupe S.J: Trojičná inšpirácia Ignácovskej charizmy (1. časť) Rozprava pátra Pedra Arrupeho z 8. februára 1980. Hovorí v nej o osobnom zážitku sv. Ignáca, hlboko pohrúženého do tajomstva Trojice. Vychádzajúc z tohto zážitku podáva podstatné črty ignácovskej charizmy. Všíma si sv. Ignáca v Manrese, v La Strote a počas jeho posledných rokov v Ríme: sú to tri rozdielne etapy v rozvíjaní Ignácovej trojičnej inšpirácie. Páter Pedro Arrupe dedukuje z toho všetky dôsledky pre mystiku Spoločnosti, mystiku, zakorenenú v láske: život spoločníkov „zjednotených ad intra úprimnou láskou a ad extra spoločnou apoštolskou službou, ktorú prijímajú ako poslanie“. Na nasledujúcich stránkach nebude všetko nové. Životopisci a odborníci často pojednávali viac alebo menej...

Čítaj viac