Metodológia kontemplatívnej modlitby v druhom týždni Duchovných cvičení sv. Ignáca

 Úvod. Sv. Ignác z Loyoly je veľkým učiteľom modlitby. Takmer vo všetkých svojich dielach sa vyjadruje o modlitbe; ponúka množstvo odporúčaní, ako sa modliť, ako viesť dialóg či rozhovor s Bohom. Najznámejšia je však jeho knižočka Duchovné cvičenia, v ktorej nám predstavuje viacero spôsobov modlitby, zostavených na základe svojich vlastných skúseností. Medzi ne patria predovšetkým: úvaha, rozjímanie, opakovanie, použitie zmyslov, tri spôsoby modlitby, osobitné a všeobecné spytovanie svedomia a kontemplácia, ktorej sa budeme v nasledujúcich riadkoch osobitne venovať. Kontemplácia podľa Ignáca je spôsob priblíženia sa k tajomstvu Krista prostredníctvom dlhšieho pozorovania konkrétnej udalosti: vidieť osoby, počúvať slová, pozorovať skutky. V kontemplácii zaujíma...

Čítaj viac

12. poznámka: Päť hodín dennej modlitby

12. poznámka: Päť hodín dennej modlitby „Ten, kto dáva cvičenia, musí mnoho upozorniť toho, ktorý ich prijíma, že ako v každom jednom z piatych cvičení alebo kontemplácii, ktoré sa budú robiť každý deň, musí zotrvať jednu hodinu. Nech sa vždy usiluje, aby duša zostala dostatočne pri myšlienke, aby bola celá hodina na cvičenie a skôr viac ako menej. Pretože nepriateľ sa nie málo snaží, aby sa skrátila hodina uvedenej kontemplácie, meditácie alebo modlitby.“ (DC 12)  Ignaciánska odvaha Táto poznámka, ale aj mnohé ďalšie hovoria o pokornej a odvážnej vôli v ignaciánskej spiritualite. (por. DC 128) Keď sa už pod vplyvom milosti vyriešila nejaké vec, je dôležité pevne zotrvať v urobenej voľbe a nachádzať podporu len v Bohu. V prípade pokušení treba prejsť do útoku....

Čítaj viac

11. poznámka DC: Žiť prítomnosť milosti.

11. poznámka DC: Žiť prítomnosť milosti. „Tomu, kto si robí cvičenia v prvom týždni, poslúži, aby nevedel nijakú vec o tom, čo musí robiť v druhom týždni, ale nech takým spôsobom pracuje na prvom, aby dosiahol ovocie, ktoré hľadá, ako keby v druhom týždni neočakával nájsť žiadnu dobrú vec.“ (DC 11) Táto poznámka sv. Ignáca vedie exercitátora k tomu, aby vysvetlil exercitantovi, aby sa venoval prítomnému okamihu v DC, aby nepátral po tom, čo nasleduje ďalej, ale aby pokračoval v cvičeniach, ktoré si práve robí. Poznámka má súvis aj s ďalšími bodmi v DC. Ignác v bode 127 DC píše, aby si exercitant čítal len tajomstvo, ktoré práve ide meditovať, ktorým sa bude práve zaoberať, aby uvažovanie o jednom tajomstve nerušilo uvažovanie o druhom (por. DC 127). Ide mu o to,...

Čítaj viac

10. poznámka DC: Pravidlá rozlišovania druhého týždňa

10. poznámka: Pravidlá rozlišovania druhého týždňa „Desiata. Keď ten, ktorý dáva cvičenia si všimne toho, ktorý ich prijíma, že je napádaný a pokúšaný pod vonkajším dojmom dobra, práve to je vhodný moment, aby mu vysvetlil pravidlá druhého týždňa, už uvedené. Pretože, zvyčajne nepriateľ ľudskej prirodzenosti pokúša viac pod vonkajším dojmom dobra, keď osoba, ktorá sa cvičí na ceste osvietenia, čo zodpovedá cvičeniam druhého týždňa, a nie keď sa cvičí na ceste očisťovania, čo zodpovedá cvičeniam prvého týždňa.“ (DC 10) Na začiatku chcem podčiarknuť, že je to jediný krát, keď sa výslovne hovorí v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca o klasickej koncepcii troch ciest: o ceste očisťovania, o ceste osvietenia a o ceste zjednotenia. Tieto pravidlá sú určené predovšetkým...

Čítaj viac

Pravidlá rozvažovania Prvého a Druhého týždňa (DC 9)

9. poznámka – Pravidlá rozvažovania Prvého a Druhého týždňa „Deviata. Je všímať si toho, ktorý sa trénuje, zaoberá sa cvičeniami prvého týždňa; ak je osobou, ktorá by nebola v duchovných veciach šikovná, a ak je hrubo a otvorene pokúšaná, napríklad, ak sa jej ukazujú prekážky, aby kráčala dopredu v službe Bohu, nášmu Pánovi, ako sú ťažkosti, zahanbenie a strach, čo sa týka svetskej cti, atď.; ten, kto dáva cvičenia nech jej nevysvetľuje pravidlá o rôznych duchoch druhého týždňa; pretože nakoľko jej budú užitočné tie z prvého týždňa, poškodia (porania) ju tie z druhého týždňa, z dôvodu toho, že matéria je jemnejšia a vyššia, než bude môcť pochopiť.“ (DC 9) Táto poznámka DC je veľmi dôležitá, pretože exercitant by mal mať jasnú ideu o tom, čo znamená útecha...

Čítaj viac

Výklad o pravidlách rozlišovania duchov ( DC 8 )

Ôsma poznámka ( DC 8 ) „1 Ôsma. Ten, kto dáva cvičenia, môže podľa potreby, ktorú spozoruje v exercitantovi – pri deštrukcii a chytráctvach nepriateľa, alebo aj pri útechách – 2 vysvetliť pravidlá prvého a druhého týždňa, ktoré sa týkajú rozoznáva­nia rozličných duchov (č. 316–324; 328–336).“ ( DC 8 ) Počas duchovných cvičení exercitant môže prežívať rôzne vnútorné pohyby v duši, ktoré spôsobujú podľa sv. Ignáca rozliční duchovia. Príčiny môžu byť čisto prirodzené, ale aj nadprirodzené. Nadprirodzené môžu byť priamo od Boha, ale tiež od dobrého alebo zlého anjela. Viac o tom sv. Ignác hovorí vo svojich pravidlách, ktoré sú nápomocné k tomu, aby pomohli exercitátorovi a exercitantovi rozlíšiť týchto pôsobiacich duchov. Príčiny pôsobenia môžu byť viditeľné, ale aj...

Čítaj viac