Piate pravidlo: vytrvalosť v čase neútechy. (DC 318)

Piate pravidlo: vytrvalosť v čase neútechy. (DC 318) „Piate pravidlo: V čase neútechy nikdy nerobiť zmenu, ale byť pevný a vytrvalý v predsavzatiach a rozhodnutí, v ktorom sa nachádzala deň pred neútechou alebo v rozhodnutí, v ktorom sa nachádzala v predchádzajúcej úteche. Lebo tak ako v úteche nás vedie a nám viac radí dobrý duch, tak v neúteche zlý duch, s ktorého radami nemôžeme nastúpiť na správnu cestu.“ (DC 318) V pozadí Pravidiel 5a, 6a, 7a, 8a a 9a (DC 312-322) sa zadajú byť veľké pokušenia a prejavy, ktoré Ignác začal cítiť v Manrese. Sv. Ignác ich opisuje vo svojej Autobiografii. (Autobiografia 19-21) V pokušeniach pociťoval hnutie rôznych duchov: „Hneď však po spomenutom pokušení začal som pociťovať vo svojej duši veľké premeny: niekedy som sa cítil...

Čítaj viac

Štvrté pravidlo: opis duchovnej neútechy (DC 317)

Štvrté pravidlo: opis duchovnej neútechy (DC 317) Sv. Ignác o duchovnej neúteche „Štvrté pravidlo. O duchovnej neúteche. Volám neútechou všetko protikladné k tretiemu pravidlu, tak ako temnotu duše, znepokojenie v nej, náchylnosť k nízkym a pozemským veciam, nepokoj z rôznych pobúrení a pokušení, podnecujúci k nedôvere, bez nádeje, bez lásky, tým že sa úplne cíti ťažkopádnou, vlažnou, smutnou a akoby odlúčenou od svojho Stvoriteľa a Pána. Pretože rovnako ako útecha je v protiklade k neúteche, rovnako aj myšlienky, ktoré pochádzajú z útechy sú protikladné k myšlienkam, ktoré pochádzajú z neútechy.“ (DC 317) Ako v prípade útechy, tak aj v prípade neútechy sa Ignác nepokúša dať špecifickú definíciu, ale usiluje sa opísať, čo je neútecha. Vypočítavanie myšlienok,...

Čítaj viac

Významné formy útechy v živote sv. Ignáca z Loyoly

Významné formy útechy v živote sv. Ignáca z Loyoly Autobiografia a Denník sv. Ignáca opisujú mnohé významné formy útechy. Ide predovšetkým o osvietenia, videnia, slzy, ľahkosť stretnúť Boha v zbožnosti, pokoj a lásku. Zaujímavé je to v Denníku, v ktorom sv. Ignác zachytáva dar sĺz, ktorý takmer vždy sprevádza všetky jeho ostatné milosti a útechy. Osvietenia – predovšetkým sa objavili v myšlienkach, v uvažovaní. Ignác tieto osvietenia opisuje v niekoľkých bodoch svojej Autobiografie, napríklad: 1) keď si v mysli predstavil ako Boh stvoril svet, prežíval veľkú duchovnú radosť – „Raz sa mi s pocitom veľkej duševnej radosti predstavil v mysli spôsob, ako Boh stvoril svet. Zdalo sa mi, že som videl akúsi bielu hmotu, z ktorej vychádzali lúče a Boh robil z nej svetlo....

Čítaj viac

Opis duchovnej útechy podľa sv. Ignáca z Loyoly (DC 316)

Tretie pravidlo: Opis duchovnej útechy (DC 316) „Tretie pravidlo sa týka duchovnej útechy: volám útechou, keď sa v duši vyvoláva nejaké vnútorné hnutie, s ktorým prichádza duša do vzplanutia v láske k svojmu Stvoriteľovi a Pánovi, a rovnako aj vtedy, keď žiadnu stvorenú vec na zemskom povrchu nemôže milovať samu o sebe, ale v Stvoriteľovi všetkých vecí. Rovnako aj vtedy, keď prelieva slzy, ktoré pohýnajú k láske k svojmu Pánovi, nech by boli z bolesti jej hriechov alebo z utrpenia Krista nášho Pána, alebo z iných vecí priamo upriamených k jeho službe a chvále. Napokon, volám útechou každé zosilnenie nádeje, viery a lásky a každú vnútornú radosť, ktorá volá a priťahuje k nebeským veciam a k primeranému zdraviu jeho duše, k jej upokojeniu a zmiereniu vo svojom...

Čítaj viac

Taktika duchov s ľuďmi zmýšľajúcimi duchovne

Taktika duchov s ľuďmi zmýšľajúcimi duchovne „1 Druhé pravidlo. Osoby, ktoré sa horlivo usilujú očistiť sa od svojich hriechov a v službe Boha, nášho Pána, postupujú od dobrého k lepšie­mu, stáva sa všetko naopak ako v prvom pra­vidle. 2 V tomto prípade vlastnosťou zlého ducha je hrýzť (obťažovať so škrupuľami), zarmucovať (spôsobovať smútok) a klásť prekážky tým, že rozličnými klamnými dôvodmi znepokojujú dušu, aby nepostupovala ďalej; 3 A je vlast­nosťou dobrého ducha dávať odvahu a sily, útechy, slzy, vnuknutia a pokoj, uľahčujúc a odstraňujúc všetky prekážky, aby v konaní dobra postupovala dopredu.“ (DC 315) Sv. Ignác v tomto pravidle opisuje dva stavy, ktoré sa môžu odohrávať v osobách, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom momente po svojom obrátení. Je to...

Čítaj viac

Taktika duchov s ľuďmi zmýšľajúcimi telesne

„Prvé pravidlo. Osobám, ktoré kráčajú z jedného ťažkého hriechu do druhého, nepriateľ zvyčajne predkladá zdanlivé rozkoše podnecujúc ich, aby si predstavovali zmyselné radosti a rozkoše, aby lepši vydržali a rástli vo svojich nerestiach a hriechoch. V tých istých osobách však dobrý duch pôsobí opak: znepokojuje ich a spôsobuje im mravným súdom rozumu hryzenie svedomia.“ (DC 314) Akí sú to ľudia zmýšľajúci telesne? Sv. Ignác má pred očami človeka, ktorý už začal proces svojho obrátenia, ale v tej chvíli je ešte doslova znehybnený svojou vlažnosťou a nedbalosťou v duchovnom živote. Necháva sa ešte niesť vlastnými sklonmi ku siedmym hlavným hriechom. V poznámkach pre lepšie porozumenie duchovný cvičení vysvetľuje túto skutočnosť Ignác takto: „Treba upozorniť, že keď...

Čítaj viac