Preskočiť na obsah

Dieťa narodené pre naše dobro (sv. Ján z Avily)

„Dieťa narodené pre naše dobro“ (sv. Ján z Avily)

Narodenie Ježiša Krista – V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo.“ (Lk 2, 1-8)

Príprava na modlitbu

a)      Uvedomiť si Božiu prítomnosť a zvyčajná prípravná modlitba (DC 46)

b)      Predstavenie miesta – predstaviť si cestu z Nazareta do Betlehema.

c)      Prosba o vnútorné poznanie Pána, ktorý sa pre mňa sa človekom, aby som ho viac miloval a viac nasledoval. (sv. Ignác z Loyoly)

Kontemplácia udalosti

Meditácia sa robí ako kontemplácia. Ako kontemplujeme krajinu, alebo hviezdnatú noc, tým istým spôsobom, v tejto meditácii kontemplujeme rôzne postavy, to čo robia, to čo hovoria a sprevádzame ich v ich histórii. Preto je dôležité, prečítať si najprv Evanjelium a opakovať ho so všetkými detailmi, ktoré má. (DC 111-116)

1)      Najprv je dôležité predstaviť si svätého Jozefa a Pannu Máriu v Nazarete, prichádza nariadenie od cisára Augusta, aby sa každý jeden prihlásil na mieste odkiaľ pochádza jeho rodina. Pre Jozefa a Máriu toto nariadenie je špeciálne náročné, ťažké a dosť nevhodné, pretože Mária je blízko pred pôrodom a cesta, v týchto podmienkach, je nesmierne ťažká. Predsa však sa obidvaja pripravujú na to, aby poslúchli nariadenie cisára. Rozhodnú sa, že Mária bude sprevádzať Jozefa a pripravia všetky veci na cestu.

2)      Pustia sa na cestu, niekoľko dní z Nazareta do Betlehema, celkom v zime a s Máriou pred pôrodom. Môžeme si predstaviť ako Mária uskutočňovala v tomto požehnanom stave túto cestu. So všetkou predstavivosťou môžeme ich sprevádzať vo všetkých situáciách, ktoré prežili počas tejto niekoľkodňovej cesty.

3)      Prichádzajú do Betlehema, ale nenachádzajú žiadne ubytovanie, kde by sa mohli prichýliť. Nikto im nedáva prístrešok, žiadne ubytovanie. Musia sa ísť ukryť do jaskyne, v blízkosti dediny, ktorá mimochodom slúžila ako maštaľ, či stajňa pre zvieratá. Precítiť v srdci každý jeden okamih, ktorému sa podrobili svätý Jozef a Mária a poníženie, ktoré symbolizovalo toto ubytovanie v maštali.

4)      Na tomto mieste sa narodí Ježiš. Pozerať očami do jaskyne; na zvieratá, ktoré sú tam; na podlahu, ktorá je plná trusu a hnoja a blata. Na tomto mieste sa narodil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. Pozerať na novonarodené Dieťa. Klaňať sa mu ako svojmu Bohu, adorovať ho ako svojho Pána. Môžem sa začudovať, akým spôsobom Boh prichádza na svet. Premietnuť si pomoc kontemplácie túto scénu a vložiť ju do modlitby.

Rozhovor: Prosiť Pannu Máriu a svätého Jozefa, aby som sa naučil tieto lekcie, ktoré mi ukázal, či dal Spasiteľ. Celú kontempláciu zakončiť s modlitbou Otče náš.

(spracované podľa Hernando Silva SJ, Ejercicios espirituales en la vida corriente)