Preskočiť na obsah

Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. (Lk 5, 10)

Na začiatku „druhého týždňa“ duchovný cvičení, sv. Ignác navrhuje dôležitú a mohli by sme povedať slávnostnú meditáciu o volaní k apoštolátu, o volaní k misiám.

Pre túto meditáciu ponúkam dva biblické texty – Ježiš volá apoštolov k spolupráci:

„Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.“ (Mt 4, 18-22)

Toto volanie je suverénne a pritom veľmi jednoduché: vyberá ich z určitého zamestnania a volá ich po mene. Vštepuje volaným dve veci: aby išli s ním – nasledovanie Ježiša a ísť k ostatným ľuďom. Je to pozvanie k spolupráci.

Druhým dôležitým textom je text z evanjelia podľa Lukáša: „Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.“ (Lk 5, 4-11)

Tu vidíme ako je volanie zosilnené sériou dôležitých údajov: najskôr zázračná a skvelá rybačka, ktorá symbolizuje budúce apoštolské aktivity a ich výsledok – chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Potom Peter zakusuje experiment neúspechu – celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili a cíti sa hriešnym pred týmto Božím mužom – Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny. A napokon prichádza pozvanie od Ježiša, zanechať všetko, ísť za ním a nasledovať ho. Nasledovať znamená ísť za ním.

Ako sa modliť?

Prípravná modlitba: Prosiť o milosť od Boha, nášho Pána, aby všetky moje úmysly, činy a skutky smerovali čisto na službu a chválu jeho božskej Velebnosti. (DC 46)

Prvá predohra: Zastaviť sa na miestach, kde sa odohráva udalosť; vidieť očami jednotlivé postavy, more, pracujúcich rybárov, atď.; počúvať ako Ježiš volá „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ (porov. DC 91)

Druhá predohra: Prosiť o milosť, ktorú chcem. Tu to bude: prosiť nášho Pána, aby som nebol hluchý na jeho volanie, ale ochotný a usilovný plniť jeho najsvätejšiu vôľu. (DC 91)

Záverečná modlitba sv. Ignáca: „Večný Pane všetkých vecí, obetujem seba samého s tvojou priazňou a pomocou pred tvojou nekonečnou dobrotou a pred tvárou tvojej slávnej Matky a všetkých svätcov a svä­tíc nebeského dvora a vyhlasujem, že chcem a túžim a že je mojím uváženým rozhodnutím – ak to len bude na tvoju väčšiu česť a chválu – nasledovať ťa v znášaní všetkých krívd a vo všetkej potupe a vo všetkej chudobe, tak sku­točnej ako aj duchovnej, keď sa bude tvojej ­najsvätejšej velebnosti páčiť vyvoliť ma a prijať na taký život a stav.“ (DC 98)