Cieľ Spoločnosti Ježišovej a jej Inštitútu

Kapitola sa  rozdeľuje na dve časti: cieľ Spoločnosti a jej zriadenie alebo inštitucionalizácia.  Cieľ Spoločnosti Ježišovej: „Ten, kto chce v našej Spoločnosti, ktorú si želáme označiť Ježišovým menom, bojovať za Boha pod zástavou kríža a slúžiť samému Pánovi a Cirkvi, jeho Neveste, pod Rímskym veľkňazom Vikárom Krista na zemi, nech si po zložení slávnostného sľubu trvalej čistoty, chudoby a poslušnosti uvedomuje, že patrí do Spoločnosti založenej predovšetkým na to, aby sa venovala najmä obrane a šíreniu viery, duchovnému pokroku ľudí v kresťanskom živote a náuke verejnými kázňami, prednáškami a akoukoľvek inou službou Božieho slova, duchovnými cvičeniami, vyučovaním detí a ľudí nevzdelaných v kresťanskej náuke, ako aj poskytovaním duchovnej  útechy veriacim...

Čítaj viac

História a význam Formuly Inštitútu Spoločnosti Ježišovej

Pôvod a vývoj. Keď páter Hieronym Nadal vo februári a v marci 1544 navštívil kolégiá v Alcale a Salamanke a hovoril ku školastikom o pôvode Spoločnosti Ježišovej, povedal im medzi iným, že keď bol Ignác v Manrese, náš  Pán mu oznámil Duchovné cvičenia, a  viedol ho tak,  aby sa toto všetko použilo na službu pre Neho a pomoc dušiam. Ukázal mu to špeciálne v dvoch cvičeniach: Volanie Kráľa a Dve zástavy. Ignác v nich pochopil svoj cieľ a všetko, čo pre  dosiahnutie cieľa musel aplikovať  vo všetkých jeho dielach, ktoré teraz Spoločnosť Ježišova má. Tieto slová,  ktoré vyslovil sám Ignác ešte počas svojho života,  nám ponúkajú cestu k prvým počiatkom Formuly Inštitútu. „Špeciálne v dvoch cvičeniach: Volanie Kráľa a Dve Zástavy, pochopil svoj pôvod a všetko to, čo...

Čítaj viac

Formula Inštitútu Spoločnosti Ježišovej z roku 1550

Formula Inštitútu Spoločnosti Ježišovej z roku 1550 Prvá kapitola (F 1550) Ten, kto chce v našej Spoločnosti, ktorú si želáme označiť Ježišovým meno, bojovať za Boha pod zástavou kríža a slúžiť samému Pánovi a Cirkvi, jeho Neveste, pod Rímskym veľkňazom Vikárom Krista na zemi, nech si po zložení slávnostného sľubu trvalej čistoty, chudoby a poslušnosti uvedomuje, že patrí do Spoločnosti, založenej predovšetkým na to, aby sa venovala najmä obrane a šíreniu viery, duchovnému pokroku ľudí v kresťanskom živote a náuke, verejnými kázňami, prednáškami a akoukoľvek inou službou Božieho slova, duchovnými cvičeniami, vyučovaním detí a nevzdelaných ľudí v kresťanskej náuke, ako aj poskytovaním duchovnej  útechy veriacim v Krista pomocou spovedania a vysluhovanie iných...

Čítaj viac

Formula – náčrt rehoľného zriadenia Spoločnosti Ježišovej

Krátka história a zmysel “Formuly” + Formula Inštitútu Spoločnosti Ježišovej z roku 1540 „Formula alebo náčrt“ rehoľného zriadenia Spoločnosti Ježišovej je vlastne oficiálnym vyjadrením charizmy Spoločnosti Ježišovej. Je jej základným pravidlom. „Formula“ bola prijatá a potvrdená pápežom. Hovoriť o jej spiritualite, znamená hovoriť o centrálnom jadre spirituality Spoločnosti Ježišovej. Historicky sa „Formula“ vytvorila tým, že bola prvým vyjadrením spôsobu života, ktorú žili od začiatku prví spoločníci sv. Ignáca, osobitne v rokoch, ktoré prežili v Paríži. Ich štýl života zaznačili do tzv. „Formuly“. „Formula“ bola vyjadrená v troch základných redakciách. Jej prvé zostavenie začína v roku 1539 pri tzv. rozvažovaní prvých otcov. V tom čase sa prví...

Čítaj viac

Formula Inštitútu SJ

Formula alebo náčrt rehoľného zriadenia Spoločnosti Ježišovej Pod týmto názvom poznávame krátky dokument 5. kapitol, v ktorých sa opisuje identita tejto novej rehoľnej spoločnosti (Spoločnosť Ježišova). Bol to text na schválenie Spoločnosti Ježišovej, ktorý prví spoločníci museli prezentovať Svätej Stolici. Historicky sa dá povedať, že tzv. „Formula“ konštituovala prvé vyjadrenie Ignácovho spôsobu života a života jeho spoločníkov. Prvá kapitola rozvíja tému cieľa Spoločnosti Ježišovej – bojovať za Boha pod zástavou kríža, slúžiť samému Pánovi a Rímskemu veľkňazovi, venovať sa najmä duchovnému pokroku ľudí v kresťanskom živote, brániť a šíriť vieru verejnými kázňami a službou Božieho slova (kázne, katechézy, duchovné rozhovory, vydávanie kníh), duchovnými...

Čítaj viac