Potreba indiferencie – základ pre dobrú voľbu

Úvod, aby sa mohla urobiť „voľba“ (DC 169) „V každej dobrej voľbe, čo sa týka z našej strany, oko nášho úmyslu musí byť jednoduché, venujúc pozornosť jedine cieľu, pre ktorý som bol stvorený,  a síce, na chválu Boha, nášho Pána a spásu svojej duše; a preto čokoľvek by som si vyvolil, musí byť k tomu, aby mi to pomohlo k cieľu, pre ktorý som bol stvorený, nie podriaďujúc, ani prispôsobujúc cieľ k prostriedku, ale prostriedok k cieľu: tak ako sa deje, že mnohí si najskôr zvolia oženiť sa, to, čo je prostriedkom, a na druhom mieste slúžiť Bohu nášmu Pánovi v manželstve, v ktorom slúžiť Bohu je cieľom. Rovnako sú iní, ktorí najprv chcú mať cirkevné výhody a potom slúžiť Bohu cez ne. Takže títo nejdú priamo k Bohu, ale chcú aby Boh sa prispôsobil k ich nezriadeným...

Čítaj viac

Predhovor sv. Ignáca z Loyoly k uvažovaniu o životných stavoch (DC 135)

Predhovor sv. Ignáca z Loyoly k uvažovaniu o životných stavoch (DC 135) Sv. Ignác sa v Duchovných cvičeniach venuje aj uvažovaniu o životných stavoch. Napísal krátky predhovor, ktorý zachytáva v 135 bode DC: „Po uvažovaní o príklade, ktorý nám dal Kristus náš Pán, pre prvý stav, pozostávajúci v zachovávaní prikázaní tým, že bol poslušný svojim rodičom a pre druhý životný stav, týkajúci sa evanjeliovej dokonalosti, keď zostal v chráme a zanechal svojho pestúna a svoju matku, aby sa venoval výlučne službe svojho nebeského Otca: začneme súčasne, nazerajúc na jeho život, uvažovať a pýtať sa, v akom živote alebo stave chce si nami poslúžiť jeho božská Velebnosť. A preto akýmsi úvodom do toho bude nasledovné cvičenie, v ktorom uvidíme úmysel Krista, nášho Pána...

Čítaj viac

Proces voľby: Dokumenty a texty o voľbe

Proces voľby: Dokumenty a texty o „voľbe“ Sv. Ignác píše o čase, kedy sa má začať proces „voľby“ v DC: „Druhá poznámka. Matéria o voľbe sa začne od kontemplácie z Nazareta k Jordánu včítane, čo je piaty deň, v súlade s tým, čo vysvetľuje ďalej.“ (DC 163) Piatemu dňu venuje Ignác toto: „Piaty deň. Kontemplácia o odchode Krista nášho Pána z Nazaretu k rieke Jordán, a ako bol pokrstený. (273)“ (DC 158) Exercitant sa v tomto čase zaoberá, bez toho, aby opustil alebo zanechal kontemplácie, hľadaním smerovania svojho života a skonkretizovaniu voľby podľa cieľa Duchovných cvičení, ktorý je „usporiadať svoj život“, ako o tom píše sv. Ignác: „Duchovné cvičenia, aby zvíťazil nad sebou samým a usporiadal svoj život, bez rozhodovania sa v nejakom afekte,  ktoré by bolo...

Čítaj viac

Príprava na Voľbu v DC (2. časť)

Príprava na „Voľbu“ v DC (2. časť) Oficiálne Direktórium z roku 1599 predstavuje tiež iné prirovnania, ktoré by sme mohli použiť pre toto cvičenie (o troch kategóriách ľudí alebo o troch typoch osôb): „Ďalšie príklady by sme mali vymyslieť. – Pretože táto vec je veľmi dôležitá zvlášť pre disponovanie duše na blízku voľbu, mohol by si exercitant okrem troch obchodníkov predstaviť napríklad troch chorých. Všetci traja túžia po uzdravení, ale prvý chorý nechce použiť žiadne lieky, pretože sú horké; ani si nechce dať amputovať nohu, pretože to bolí. Druhý síce chce použiť lieky, ale len tie, ktoré on schváli a s ktorými súhlasí; nechce použiť tie, ktoré sú vhodné pre jeho chorobu, napríklad nechce sa zdržať vína apod. Konečne tretí chorý sa úplne zverí lekárovi, aby...

Čítaj viac

Príprava na Voľbu v DC (1. časť)

Proces „Voľby“ rozdeľuje sv. Ignác v „Druhom týždni“ na dve dokonale definované alebo presne vymedzené časti, ale pritom veľmi dobre zjednotené medzi sebou a vedené k tomu istému cieľu. Obe časti sú rozdelené na 12 dní, tak to rozvrhol sv. Ignác: prvý deň (DC 101); druhý deň (DC 132; texty 268-269); tretí deň (DC 134; texty 271-272); štvrtý deň (DC 136); piaty deň (DC158; text 273); šiesty deň (DC 161;); siedmy deň (DC 161; text 275); ôsmy deň (DC 161; text 278) deviaty deň (DC 161; text 280); desiaty deň (DC 161; text 288); jedenásty deň (DC161; text 285) a dvanásty deň (DC 16; text 287). Poznámka všetky uvedené body a texty sú z knižočky Duchovných cvičení sv. Ignáca. Sv. Ignác pod prvou časťou rozumie prvé tri dni a pod druhou časťou zvyšných deväť dní....

Čítaj viac