Preskočiť na obsah

Sme strážcami všetkého stvorenia

„Zvelebený buď, Bože našich otcov, a nech je zvelebené tvoje meno po všetky veky vekov! Nech ti dobrorečia nebesia i všetko tvoje stvorenie po všetky veky!“

Tobiáš 8, 5

Encyklika Laudato si, 64

Chcem hneď od začiatku ukázať, ako presvedčenie viery ponúka kresťanom a čiastočne aj iným veriacim vznešené motivácie, aby sa starali o prírodu a o najkrehkejších bratov a sestry. Ak samotný fakt ľudskosti podnecuje ľudí, aby sa starali o životné prostredie, ktorého sú súčasťou, kresťania si obzvlášť uvedomujú, že ich úlohy v rámci celého stvorenia, ich povinnosti vzhľadom na prírodu a Stvoriteľa sú súčasťou ich viery.

Uvažujme

Božie slovo nás učí vnímať všetko stvorenie ako Boží dar, za ktorý máme zvelebovať Stvoriteľa a dobrorečiť mu. Pápež František tvrdí, že starať sa o životné prostredie a o najkrehkejších bratov a sestry je súčasťou našej viery v Boha Stvoriteľa. Boh nám zveril všetko stvorenie a robí nás zaň zodpovedným. Naším povolaním je byť strážcami svojich bratov, sestier, celého stvoreného sveta.Starať sa o spoločný dom je neoddeliteľnou súčasťou našej viery a nášho kresťanského života a nie je iba niečím druhoradým. Náboženstvo môže účinne posilniť duchovnejší a umiernený životný štýl, aby sa zastavilo ďalšie ničenie planéty. Chrániť stvorenie znamená rešpektovať ho a milovať. Znamená to ochraňovať ľudí, s láskou sa starať o všetkých, o každého človeka, osobitne o deti, starých, o tých, ktorí sú slabší a sú v našom srdci na okraji záujmu. Pamätajme, že sme povolaní starať sa o seba navzájom, a nie sa uzatvárať do sebectva. Nezabúdajme, že nejestvuje nijaký iný dôvod stvorenia ako láska. V nej sa zjavuje Božia sláva a vznešenosť. Boh nás povoláva, aby sme boli ochrancami jeho darov, aj daru stvoreného sveta, daru prírody a životného prostredia. Aj preto nám svätá Katarína Sienská odkazuje: Neverte tomu, že Boh nám chce zakázať všetku lásku k svetu. Nie, máme svet milovať, lebo všetko, čomu dal bytie, je hodné našej lásky.

Modlime sa

Pane, zvelebujeme ťa, že si stvoril našu nádhernú zem a všetko, čo je na nej. Prosíme, nauč nás zodpovednej láske za každého človeka a za celý stvorený svet, lebo bez zodpovednej lásky zničíme svet a život na ňom. Pomáhaj nám mať v úcte každého človeka a všetko stvorenie. Nauč nás, že súčasťou našej viery je chrániť človeka a životné prostredie.

MODLITBA KRESŤANOV A CELÉHO STVORENIA

Chválime ťa, Otče, so všetkými tvojimi stvoreniami, ktoré vyšli z tvojej mocnej ruky.

Sú tvoje a plné tvojej prítomnosti a nežnosti. Buď pochválený!

Syn Boží, Ježiš,

skrze teba boli stvorené všetky veci.

Vzal si na seba podobu v materskom lone Márie,

stal si sa súčasťou tejto zeme

a díval si sa na tento svet ľudskými očami.

Dnes si živý v každom stvorení slávou svojho vzkriesenia.

Buď pochválený!

Duch Svätý, svojím svetlom usmerňuješ tento svet k láske Otca

a sprevádzaš vzdych stvorenia; žiješ aj v našich srdciach

a podnecuješ nás k dobru.

Buď pochválený!

Pane Bože trojjediný,

úžasné spoločenstvo nekonečnej lásky,

nauč nás kontemplovať ťa v kráse vesmíru,

kde všetko hovorí o tebe.

Prebuď našu chválu a vďačnosť za každú bytosť, ktorú si stvoril.

Daj nám milosť cítiť sa vnútorne spojení so všetkým, čo existuje.

Bože lásky, ukáž nám naše miesto na tomto svete

ako nástrojom tvojej lásky voči všetkým bytostiam tejto zeme,

lebo ty ani na jednu z nich nezabúdaš.

Osvieť držiteľov moci a peňazí,

aby neupadali do hriechu ľahostajnosti,

milovali spoločné dobro,

podporovali slabých

a starali sa o tento svet, na ktorom bývame.

Chudobní a zem kričia:

Pane, ujmi sa nás svojou mocou a svojím svetlom,

aby sme chránili každý život

a pripravovali lepšiu budúcnosť,

aby prišlo tvoje kráľovstvo spravodlivosti, pokoja, lásky a krásy.

Buď pochválený! Amen.

Spracoval P. Jozef Šuppa SJ