Preskočiť na obsah

Osoba lídra – Pokora

Pokora je črta, ktorá sa v ignaciánskej spiritualite objavuje všade. Tu sa vzťahuje na osobu lídra; v poslednej kapitole tejto knihy sa budeme zmieňovať o celej Spoločnosti. Na druhej strane, nedostatok pokory – poníženosti, bol motívom kritiky proti jezuitom. Ako protiváha k nebezpečenstvu hrdosti alebo pýchy, ku ktorej môže navádzať funkcia vodcovstva, je dobré výslovne mať na zreteli, že pokora a zníženie sa, musí byť súčasťou vodcovstva a života. Takto bude jednotlivec ľahšie hodný lásky.

„Má to byť muž, ktorý bude svojím príkladom všetkých čností pomáhať ostatným členom Spoločnosti. Predovšetkým má u neho žiariť láska ku všetkým blížnym, ale najmä k Spoločnosti, ako aj pravá poníženosť, ktorá ho urobí milým Bohu a ľuďom“ (Konštitúcie 725).

„Uvažovať nad rečou, ktorú má Kristus, náš Pán, ku všetkým svojim sluhom a priateľom, ktorých rozposiela na svoju vý­pravu. Odporúča im, aby sa usilovali všetkým pomáhať, nahovárajúc ich najprv na krajnú duchovnú chudobu, a keby sa to páčilo jeho božskej Velebnosti a keby si ich na to chcela vyvoliť, nie menej na skutočnú chudobu; po druhé, túžiť po potupovaniach a opovrhova­niach, lebo z týchto dvoch vecí nasleduje poní­ženosť. Ide teda o tri stupne: prvý je chudoba proti bohatstvu; druhý potupa a opovrhovania proti svetskej cti; tretí poníženosť oproti pý­che. A z týchto troch stupňov nech potom navádzajú ľudí na všetky ostatné čnosti“ (DC 146).

„A chválili sme pokoru tohto starého svätca (sv. Ignáca), ktorý, keď si bol istý svojím odchodom (…), keď teda mal tú istotu o svojom odchode, nechcel nás ani zavolať, aby nám dal svoje požehnanie, ani menovať svojho nástupcu, ba ani vikára (zástupcu), pokým sa neurobí voľba (kým nezvolia nového), ani uzavrieť Konštitúcie, ani urobiť nejaký iný prejav, ktorý v takom prípade zvyknú niektorí Boží služobníci. Ale, keďže zmýšľal o sebe tak ponížene a nechcel, aby v nikom inom ako v Bohu, našom Pánovi spočívala dôvera Spoločnosti, odišiel z tohto sveta obyčajným spôsobom“ (J. A. de Polanco, citované v J. García de Castro).

Spracované podľa Diccionario de liderazgo ignaciano