List sv. Ignáca Inés Pascual

List sv. Ignáca Inés Pascual

Poznámka k listu

Prvá žena, ktorá stretla pútnika Ignáca na jeho ceste z Montserratu do Manresy, bola zbožná Inés Pujol, žena druhýkrát vydatá s Bernardom Pascual, pestovateľom bavlny v Barcelone, ktorý ale zvyčajne býval v Manrese. Od prvého momentu sa Inés Pascual zmenila na anjelského ochrancu sv. Ignáca. Pomáhala mu a podporovalo ho všetkými prostriedkami, ktoré mala na dosah, ktorými disponovala. Neskôr ubytovala sv. Ignáca v Barcelone, od roku 1524 do 1526, v dome svojho manžela, v dome situovanom v rohu ulíc Cotoner a Forn de Cotoners (dnes ulica sv. Ignáca). Inés Pascual bola nejako sklesnutá pre smrť jednej zo svojich priateliek, ale aj pre to, čo niektorí rozprávali o tzv. ignáckach (ženy, ktoré podporovali sv. Ignáca). Sv. Ignác ju povzbudil, aby naďalej pokračovala v Božej službe, napriek mnohým ťažkostiam. Pripomenul jej, že Boh neprikazuje realizovať nič, čo by bolo nad sily, ktoré On rovnako poskytne, skôr chce, aby „ste žili v jeho radosti“.

List

(1)   IHS. Toto sa mi zdalo, aby som vám napísal, podľa želaní (túžob), ktoré som vo vás rozpoznal v službe Pána. Domnievam sa teraz, tak pre neprítomnosť tejto blahoslavenej služobníčky, ktorú Pán potešil tým, že si ju vzal k sebe; tak pre mnohých nepriateľov a prekážky, ktoré pre službu Pána na tomto mieste máte, a pre nepriateľa ľudskej prirodzenosti, že jeho pokušenie nikdy neprestane, domnievam sa, že budete vyčerpaná. Pre lásku Boha Nášho Pána, kiež by ste vždy hľadeli dopredu, (utekajúc vždy od ťažkostí, ktoré i keď by sa vám vyhli, pokušenie nebude môcť mať nijakej sily proti vám) to, čo vždy musíte robiť, uprednostňujúc chválu Pána nad všetky veci. Nehovoriac o tom, že Pán vám neprikazuje, aby ste robili veci, ktoré by spôsobovali vašej osobe problémy, alebo by vám boli na škodu; ale skôr chce, aby ste žili v jeho radosti, dajúc vám potrebné veci pre telo. A vaše vyjadrovanie, myslenie a rozprávanie, nech by bolo podľa Neho, a vo všetkých potrebných veciach tela pre tento cieľ, uprednostňujte naďalej prikázania Pána, ktoré On chce a nám prikazuje. A ten, kto toto berie do úvahy, bude nachádzať námahu a trápenie v tomto živote…(v origináli sa niekoľko slov nedalo prečítať – poznámka pátra Iparraguirre)

(2)   Jeden pútnik, ktorý sa volá Kalixt  (Ignác sa na neho odvoláva vo svoje Autobiografii 64), je na tom mieste, s ním som veľmi chcel komunikovať vaše záležitosti, čo v skutočnosti môže byť, že by ste v ňom našli viac, než sa zdá. A tak, pre lásku nášho Pána, nech sa namáhame práve kvôli Nemu, lebo to je našou povinnosťou; pretože veľmi rýchlo sa presycujeme v prijímaní jeho darov, ako On v ich vytváraní. Proste Našu Pani, aby sa prihovárala za nás, medzi nami hriešnikmi a jej Synom a Pánom, aby sme dosiahli milosť v našich prácach a námahách, a aby našich úbohých a smutných duchov, obrátila na silných a radostných, na jeho chválu.

V Barcelone, deň sv. Mikuláša, 1525.

Chudobný pútnik, Iñigo.