OTCOM BROËTOVI A SALMERÓNOVI

OTCOM BROËTOVI A SALMERÓNOVI

O jednaní s druhými

V novembri 1538, Ignác odovzdal seba a svojich spoločníkov k dispozícii pápežovi Pavlovi III. a vyjadril svoju aj ich ochotu ísť kamkoľvek, kde ich bude pápež potrebovať. Onedlho boli jezuiti poslaní do Sieny, Parmy a do Indie. Teraz, na návrh anglického kardinála, Reginalda Pola, sa Pavol III. rozhodol poslať Paschasea Broëta1 a Alfonza Salmeróna2 ako legátov do Írska, aby pomohli zabrániť  šíreniu heretických myšlienok kráľa Henricha VIII. Ich úlohou bolo navštíviť biskupov, reformovať kláštory a oživiť vieru medzi írskym ľudom. Z Ríma odišli 10. septembra 1541. Pre týchto jezuitov pripravil Ignác dve inštrukcie. Tento preklad, ktorý je jednou z nich, predkladá pravidlá, ktorých sa majú pridŕžať pri ohlasovaní. Majú sa prispôsobiť povahám jednotlivcov, s ktorými jednajú, a získať ich, sú poučení vstúpiť do vnútra dverami druhého, ale vystúpiť svojimi vlastnými. Legáti dorazili do Severného Írska 23. februára 1542 a po 34 neradostných  dňoch naplnených nespočetnými a neprekonateľnými ťažkosťami opustili Írsko bez splnenia úlohy svojej návštevy. Inštrukcia bola pripravená začiatkom septembra 1541 a bola napísaná v španielčine /Ep. 1:179-181/

Ako jednať a zhovárať sa s inými v Pánovi

Vo všetkých svojich jednaniach buďte zdržanliví hovoriť a hovorte málo, osobitne so seberovnými a s tými, ktorí sú čo sa týka úcty a autority nižšie, než ste vy sami. Buďte pripravení dlho počúvať, kým nepovie každý to, čo chce povedať. Zodpovedajte otázky, ktoré vám boli položené, skončite a odíďte. Ak je potrebná odpoveď, nech je taká stručná, ako to je len možné a odíďte rýchlo a slušne.

Pri jednaní s vyššie postavenými a vplyvnými ľuďmi – ak si prajete získať ich priazeň pre väčšiu slávu Boha nášho Pána – najskôr zvážte ich povahu a prispôsobte sa jej. Ak sú živí, srdeční a veselí, počúvajte ich, kým hovoria a až potom im hovorte o dobrých a svätých veciach. Nebuďte vážni, zamračení a rezervovaní. Ak sú hanbliví, samotárski, uzavretí, vážni a hĺbaví správajte sa rovnako, pretože ich to povzbudí. Pre všetkých som sa stal všetkým (1 Kor. 9:22).

Pamätajte si, že ak temperamentnejší nejedná s temperamentným, je veľké nebezpečenstvo, že sa nezhodnú pretože nie sú rovnakej mysle. A preto, ak niekto o sebe vie, že je temperamentnejší, mal by jednať s takým človekom, ktorý má podobné povahové črty a mal by byť poznaním seba samého dobre pripravený a rozhodnutý byť trpezlivý nedať sa ním rozladiť, zvlášť keď vie, že má podlomené zdravie. Ak jedná s menej temperamentným človekom, nebezpečenstvo nezhody kvôli nepremysleným slovám je menšie.

Kedykoľvek si prajeme niekoho zaujať a získať viac pre službu Bohu nášmu Pánovi, mali by sme použiť takú istú taktiku, akú využíva nepriateľ na stiahnutie dobrej duše k zlu. Nepriateľ vstúpi do vnútra dverami toho druhého a vyjde svojimi vlastnými. Vstúpi dverami toho druhého, nie kritikou, ale chválou. Správa sa k duši familiárne, navrhuje dobré a sväté myšlienky, ktoré prinášajú dobrej duši pokoj. Potom sa snaží, kúsok po kúsku, vyjsť svojimi vlastnými dverami, vždy podsúvajúc bludy alebo ilúzie pod rúškom niečoho dobrého, čo však vždy bude iba zlom. Takisto môžeme viesť druhých k dobrému modlitbou a tým, že s nimi budeme súhlasiť, čo sa týka dobrého a necháme bokom čokoľvek nesprávne. Takto, po získaní si ich dôvery, budeme úspešnejší. V tomto význame vstupujeme s ním jeho dverami, ale vychádzame našimi vlastnými.

Mali by sme byť láskaví a súcitní s tými, ktorí sú smutní, alebo sú v pokúšaní. Mali by sme sa s nimi dlho rozprávať a ukázať im veľkú radosť a veselosť, aj vnútornú aj vonkajšiu, aby sme úplne zmenili ich pocity pre ich nápravu a upokojenie.

Vo všetkom, čo poviete, obzvlášť keď sa snažíte obnoviť pokoj a dávate duchovné napomenutia, buďte opatrní a pamätajte si, že čokoľvek poviete sa môže stať alebo sa neskôr stane známym na verejnosti.

V obchodných záležitostiach buďte so svojím časom štedrí; to znamená, ak môžete, urobte dnes to, čo ste sľúbili, že urobíte zajtra.

Keďže máte svoje poslanie, bolo by lepšie, keby si magister Francis3 vzal na starosti financie. Budete tak môcť lepšie uznať, alebo odmietnuť požiadavky druhých, keď sa nikto z vás troch nedotkne nijakých peňazí, ale pošle ich po niekom inom tej osobe, ktorej patria. Vlastne by bolo lepšie pre osobu hľadajúcu výdavok, dať poplatok priamo osobe, ktorej patrí, a získať  potvrdenie, že výdavok bol  vydaný. Alebo použite iný spôsob, ak vám vyhovuje, ale dbajte o to, aby každý z vás troch mohol povedať, že sa nedotkol nijakých peňazí súvisiacich s misiou.

Poznámky

1  Broët sa narodil Bertrancourt (Picardy), vo Francúzsku, v roku 1500. Študoval v Amiens a bol vysvätený 12. Marca 1524. Asi osem rokov pôsobil ako farár, ale koncom roka 1532 alebo začiatkom roka 1533 odišiel do Paríža. Tam sa stretol s Pierrom Favre, vykonal si duchovné cvičenia a 15. augusta 1536 zložil sľuby na Montmartre. Pracoval v Siene (1537-1540), a po misii do Írska pracoval v Taliansku (1542-1551). Bol provinciálom vo Francúzsku (1552-1556a zomrel v Paríži 14. septembra 1562 v službe nakazeným cholerou.

2  Salmerón sa narodil 6. alebo 8. septembra 1515, v Tolede, v Španielsku. Odišiel študovať do Alcalá (asi 1528). Tu sa stretol s Diegom Laínezom. Spolu odišli (1532) do Paríža za Ignácom. Salmerón bol jedným z pôvodných siedmich, ktorí zložili sľuby na Montmartre 15. augusta 1534. Bol pápežským teológom na Tridentskom koncile (1546, 1551, 1562) a bol provinciálom v Neapole (1558-1576). Zomrel 13. februára 1585 v Neapole.

3  Francisco Zapata bol Španiel, ktorý pracoval v Pápežskej kúrii v Ríme a sprevádzal Broëta and Salmeróna na ich misii do Írska. Neskôr (1546) vstúpil do Spoločnosti, ale niekedy v roku 1547 alebo 1548 bol vylúčený. Neskôr vstúpil k františkánom.

(preložil Mgr. Martin Mydliar)