Prvá probácia

„Prvá probácia“ je čas, ktorý sa realizuje v Spoločnosti Ježišovej skôr ako by bol kandidát prijatý do spoločného života s novicmi v noviciátneho dome. Jej cieľom je, aby kandidát lepšie poznal Spoločnosť Ježišovu a Spoločnosť jeho. Od kandidáta sa vyžaduje dostatočná ľudská zrelosť a primeraná príprava kandidátov na toto obdobie, aby sa dosiahol cieľ tejto „prvej probácie“. Kandidát môže byť zverený niektorým vybraným pátrom alebo bratom, ktorí mu pomôžu dosiahnuť zrelosť v povolaní, zakiaľ sa pri štúdiách alebo apoštolských experimentoch pripravuje na vstup do noviciátu. Osobitne sa môžu pripraviť programy pre tých, ktorí sa majú stať bratmi a potrebujú primeranú prípravu.

Trvanie „prvej probácie“ je v rozmedzí 12-20 dní. V týchto dňoch ten, ktorý má túžbu vstúpiť do Spoločnosti Ježišovej žije ako hosť v dome určenom pre neho. Sv. Ignác o tomto čase píše v Konštitúciách: „Počas pobytu v dome prvej probácie, do ktorého sa tí, čo chcú vstúpiť, prijímajú ako hostia na dvanásť alebo pätnásť dní, aby mohli lepšie uvažovať o svojich vlastných záležitostiach, skôr ako vstúpia do domu alebo kolégia Spoločnosti, kde budú bývať s druhými a zdieľať ich život.“(Konštitúcie 18, 21)

Tzv. „Doplnkové Normy – Doplňujúce Normy Stanov Spoločnosti Ježišovej“ hovoria o prijatí do prvej probácie: „Tí, čo sa zdajú súci pre Spoločnosť, nech niekoľko dní venujú pobytu v noviciátnej komunite alebo mimo nej, podľa toho, ako kto potrebuje alebo je preňho vhodné. Ak to miesto dovolí, treba mať pred očami rozdielne spôsoby tohto povolania, totiž brata alebo kňaza, a uvážiť svoje rozhodnutie v sebe i pred Bohom, aby sa v ňom upevnili. Zároveň majú hlbšie poznať alebo premeditovať staré i nové dokumenty (tzv. Examen, zakladajúce buly Spoločnosti Ježišovej), ktoré opisujú cieľ, ducha a povahu Spoločnosti (DN 31).

Okrem čítania základných dokumentov, v tomto čase „prvej probácie“ sa kandidátom poskytujú aj rozhovory s určenými pátrami, ktorí im viac ponúknu dostatočné vedomosti o Spoločnosti. Zároveň je to čas, v ktorom sa dôkladne skúma život a schopnosti kandidátov, ich súcosť pre Spoločnosť, správny úmysel, duševné i telesné nedostatky, prípadne prekážky a zábrany. (porov. DN 26)

Pred vstupom do noviciátu, na konci „prvej probácie“ kandidát musí sľúbiť, že sa zriekne svojho imania, len čo to po skončení prvého roku probácie predstavení rozkážu. Toto sľúbenie – prísľub, nie je rehoľným sľubom, ani jednoduchým predsavzatím, ale je spojené s touto podmienkou: „ak vytrvá v reholi a predstavený mu to nariadi.“ (porov. DN 32)

Ignác hovorí o viacerých skúškach pre kandidátov v „Examen“ – „Prvá a všeobecná skúška“. Text tohto „Examenu“ sa zvyčajne predkladá všetkým, ktorí vstupujú do domu prvej probácie.

Právo prijať do probácie má generál Spoločnosti Ježišovej, ktorý deleguje na túto úlohu provinciála danej provincie. Ostatní členovia Spoločnosti Ježišovej majú iba takú právomoc prijímať, akou ich poveril generál alebo provinciál. Úlohou examinátorov je teda dôkladné preskúmanie života a schopností kandidátov (DN 26)

(spracované podľa Diccionario histórico de la Compañía de Jesús IV, s. 3235-3236)