Preskočiť na obsah

Meditácia o poslednom cieli človeka: večná spása

Princíp a Fundament

Text na modlitbu: Človek je stvorený, aby chválil, vzdával úctu a slúžil Bohu nášmu Pánovi, a prostredníctvom toho si spasil dušu. (DC 23)

Myšlienky na uvažovanie:

Prvé uvažovanie: Na čom spočíva spása? Spása začína tu, v našom živote. V našom živote získavame vieru, odpustenie hriechov a milosť Boha, to znamená, že získavame adoptívne synovstvo, sme Božou rodinou a dedičmi nebeského kráľovstva a okrem toho, získavame účasť na božej prirodzenosti. Keď zomrieme, nadobudneme vedomie o tom, kto sme: vstúpime do neba a budeme mať podiel na šťastí Boha. V tomto pozostáva spása. Túto skutočnosť nám rovnako odovzdáva Ježiš. V jeho smrteľnom živote sa javil ako ktorýkoľvek  človek: obliekal sa ako človek, hovoril ako človek a ako človek sa stravoval, spal, oddychoval a pracoval. Ale, keď vstal z mŕtvych, zjavil to, čím bol: Synom Božím. My sme teraz tiež jednoduchými ľuďmi v tomto živote, keď však zomrieme, budeme mať účasť na tom čo sme: synmi Boha.

Druhé uvažovanie: večné šťastie. Na čom pozostáva večné šťastie? Podstatne alebo hlavne na vlastnení Boha. Ako tu v tomto živote, ženích je šťastný, keď vlastní nevestu a nevesta je šťastná, keď vlastní ženícha. Podobný spôsob môžeme aplikovať na večné šťastie – v nebi budeme vlastniť Boha, a na tom bude pozostávať naše večné šťastie. Boh je naše Nekonečné Dobro.

To, čo robí Boha nekonečne šťastným, je vlastnenie seba samého. Nekonečného Dobra. Účasť na šťastí Boha bude tým, čo vytvorí naše šťastie. Je to niečo, čo si nemôžeme teraz ani predstaviť. Sv. Pavol o tom píše v Prvom liste Korinťanom: „Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1Kor 2, 9) Toto šťastie je tak veľké, že teológovia si myslia, že potrebujeme špeciálne posilnenie, aby sme neboli zničení z toľkého šťastia.

Tretie uvažovanie: Plán Boha. Môžeme si položiť na začiatku otázku: Mal Boh nejaký plán, keď stvoril svet? Prirodzene , že áno. Boh mal svoj plán: stvorený svet zaplniť potomstvom, prinajmenšom malú planétu zem a určiť všetkých pre nebeské kráľovstvo. Lebo Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. (1 Tim 2, 4) Katechizmus Katolíckej Cirkvi hneď na začiatku hovorí o tomto pláne: „Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote. Preto je v každom čase a na každom mieste blízky človeku. Volá ho a pomáha mu, aby ho hľadal, poznával a zo všetkých síl miloval….V Kristovi a skrze neho volá všetkých ľudí, aby sa v Duchu Svätom stali jeho adoptovanými deťmi, a teda aj dedičmi jeho blaženého života.“ (KKC 1)Toto bol a je veľkolepý plán Boha s ľudstvom a s každým človekom. Táto večná spása je tá, ktorá dáva zmysel našej existencii. Naše celé bytie sa vždy orientuje na toto miesto.

Rozhovor: Na konci meditácie, nadviažem diskusiu s Bohom a poďakujem mu za tieto vysoké plány, ktoré má s človekom, so mnou. A požiadam ho, aby som nebol zvedený z tejto večnej cesty spásy. Zakončím modlitbou Otče náš.

(spracované podľa: Hernando Silva SJ, Ejercicios espirituales en la vida corriente)