Preskočiť na obsah

Pamäť – rozum – vôľa (DC 45)

„Meditácia s troma schopnosťami“

„Prvé cvičenie je rozjímanie tromi duševný­mi schopnosťami o prvom, druhom a treťom hriechu; 2 Obsahuje v sebe, po prípravnej modlitbe a dvoch predohrách, tri hlavné body a rozhovor.“ (DC 45)

Táto meditácia je náboženská reflexia urobená v prítomnosti Boha, od ktorej sa exercitant viac stávam autentickým, viac pravdivým. V tejto meditácii „pamäť“ odkrýva a zároveň aktualizuje zjavenú pravdu a spásonosné udalosti; „rozum“ reflektuje rôzne aspekty pravdy a skutku, aby dospel k jej správnemu rozlíšeniu a „vôľa“ reaguje afektívne (citovo) a prijíma náležité dobré rozhodnutia.

Preto je dôležité poučiť exercitanta  o týchto troch dôležitých schopnostiach, ktoré sa naplno využívajú v duchovných cvičeniach. Páter Duarte Pereyra, ktorý bol novicmajstrom v Španielsku počas skoro celého svojho aktívneho života v Spoločnosti Ježišovej, a ktorého sv. Ignáca považoval za najlepšieho v dávaní duchovných cvičení po Petrovi Fabrovi a Salmeronovi (porov. Direktórium 6, 1), napísal niekoľko zaujímavých rád o prvej meditácii pomocou troch schopností: „Toto cvičenie sa nazýva „o troch schopnostiach“, pretože v ňom sa cvičia úkony všetkých troch, ktoré sú pamäť, rozum a vôľa…Cieľom meditácie je dosiahnuť dve veci: Prvou z nich je sebapoznanie – uvedomiť si neusporiadanosť v našom živote, uznať svoju hriešnosť, podnietiť nenávisť voči hriechu a silnú túžbu po pravom pokání. Druhou vecou je, aby sa exercitant naučil správne vyberať si dobré veci. Obe veci súvisia s Princípom a Fundamentom – sebapoznanie – človek je stvorený a indiferentnosť (porov. Direktórium 10, 23-42).

Páter Duarte Pereyra ďalej pokračuje, aby exercitátor poučil exercitanta aj o týchto skutočnostiach tejto meditácie: „Ohľadom meditácie by sme mu mali povedať, aby sa snažil vyhýbať v tomto cvičení prílišnej intelektuálnej špekulácii, a aby sa snažil zvládnuť túto látku s pohnutím vôle než s uvažovaním a špekuláciami mysle….(porov. Direktórium 10:48). V podobnom duchu hovorí aj oficiálne Direktórium z roku 1599: „Prvé cvičenie je to, ktoré sa volá „o troch schopnostiach“. Nie však preto, že v iných sa necvičia tieto tri schopnosti, ale pretože sv. Ignác chcel, na prahu tohto a na začiatku všetkých cvičení (modlitby), ukázať cestu, v ktorej sa musí pokračovať v meditácii: vediac, že prostredníctvom pamäti, by bol podporovaný rozum, aby premýšľal a uvažoval; a prostredníctvom usudzovania by sa stimulovala alebo podnietila vôľa a city. A toto chcel konkretizovať v téme o hriechu…(Direktórium 43:119). A ďalej sa píše: „Hoci sa má rozum používať na premýšľanie, predsa je však  vhodné dbať viac na city a vnútorné prežívanie….“ (Direktórium 43:120).

Predmet a cieľ prvého cvičenia.

Predmetom je podstatný a zároveň prvý hriech rebelujúcich anjelov, prvotný hriech našich prvých rodičov a ťažký hriech iného človeka – jednotlivca, ktorý si pre jediný ťažký hriech zaslúžil peklo. Cieľom je ukázať lásku Boha k nám, ktorá prichádza v Kristovi a ponorenie sa každého človeka do tejto veľkej lásky, ktorú môže buď prijať alebo ju odmietnuť a nakoniec stratiť.

Ovocím tejto meditácie je radostná skúsenosť zo spásy, ktorú nám priniesol ukrižovaný Ježiš Kristus a želanie verne ho nasledovať. Porozumieme totiž Krista v takej miere, v akej porozumieme svoj hriech. Iba vtedy ak uznáme svoju hriešnosť, budeme cítiť silu odpustenia a lásky, ktorú nám prejavuje Boh, a tiež budeme poznať hĺbku zla a svojich hriechov, ktoré sú namierené proti Stvoriteľovi a Vykupiteľovi.

(spracované podľa Darío López Tejada SJ: Los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola, s.241-242)