Preskočiť na obsah

Cieľ a smerovanie Tretieho týždňa DC sv. Ignáca (úvod)

Cieľom tohto „týždňa“ je prehĺbiť vnútorné poznanie, úprimnú lásku a verné nasledovanie Ježiša Krista, prostredníctvom kontemplácií o jeho utrpení a smrti. Exercitant sa viac identifikuje s Kristom pokorným a ponížením a potvrdzuje voľbu nasledovať ho v chudobe, pokore a poníženosti.

Tento špecifický cieľ opisujú aj Direktóriá – viac a viac preniknúť do poznania, lásky, nasledovania a napodobňovania Krista, kontemplujúc túto časť jeho života. Páter Antonio Valentino (1540-1611), ktorý pracoval ako novicmajster v Taliansku 26 rokov, napísal toto o cieli a smerovaní „tretieho týždňa“: „Cieľom Tretieho týždňa je súcitiť s Kristom a účinne niečo vytrpieť z lásky k nemu, čo zodpovedá látke jeho svätého umučenia. Teda v rozhovoroch sa žiadajú tri milosti. Po prvé, súcit s Kristom v jeho fyzickom utrpení. Po druhé, súcit s Kristom v jeho chudobe, nahote a v opustení zo strany všetkých jeho drahých, až tak, že ho opustil aj Otec. Po tretie, súcit v jeho urážkach a potupe a túžba nasledovať ho nielen k stolu, ako to mnohí robia, ale tiež na kríž, lebo len niekoľkí, ktorí to robia, sú skutočnými milujúcimi a pevne stoja s ním v skúškach. Lebo sú mnohí, ktorí nemajú alebo nevedia, ako mať tento cit vo svojom duchu a vo svojom tele. Utekajú od kríža ako démoni a majú radi pocty a čokoľvek, čo svet miluje a nie to, čo Kristus, náš Pán – a to ukrižovaný – miloval a prijal.“ (Direktórium 16:7)

„Tretí týždeň“ otvára možnosť pre exercitanta ešte viac rásť v čnostiach až po dokonalú lásku. Človek sa stáva dokonalým, keď rastie viac v pokore a stáva sa poníženejším, keď rastie v trpezlivosti, poslušnosti, sile a vo všetkých čnostiach a keď napokon vo viere, nádeji a láske sa odovzdáva tejto dokonalosti. (Direktórium 18:16) Rásť v čnostiach znamená v podstate smrť našim nerestiam a primknutie sa ku Kristovi a napodobňovanie Krista v každej čnosti. A to je veľký cieľ tohto „týždňa“.

Tento „týždeň“ má samozrejme aj svoje vlastné účinky, ktoré účinne vplývajú na exercitanta. Jedným z prvých účinkov je nenávisť k hriechu. Ďalším je svätá bázeň pred Bohom, poznanie jeho dobroty a múdrosti, túžba viac nasledovať Krista, horlivosť a nadšenie pre spásu duše, posilnenie nádeje. (porov. Direktórium 43:243-249)

Jezuita Luis de la Palma napísal aj takéto riadky o „treťom týždni“: „Meditácia o utrpení Pána všeobecne pomáha všetkým: hriešnikom, aby sa zbavili svojich hriechov, spravodlivým, aby rástli v čnostiach, dokonalým, aby sa tešili z radosti a duchovnej útechy, ktorá je výsledkom zjednotenia s Bohom. Meditácia o utrpení všeobecne dáva svetlo všetkým tajomstvám, aby sa ich exercitanti lepšie zmocnili.