Proste a dostanete

Prečo sa modliť za povolania?

Prvý štvrtok v mesiaci je v Cirkvi aj dňom modlitieb za nové duchovné povolania. Modlitba za povolania siaha až do čias Ježiša Krista. Od týchto čias sa zakorenila v Cirkvi až podnes. Nie je to teda niečo nové. V tomto krátkom príspevku vám chcem priblížiť prvé tri obdobia Cirkvi: modlitba za povolania za čias Ježiša v evanjeliách, modlitba za povolania v prvých kresťanských komunitách a obdobie cirkevných Otcov, ktorí vo svojich kázňach, príhovoroch často zdôrazňovali tento podstatný element.

Ježiš nielen svojím príkladom, ale aj vo svojich krátkych príhovoroch, úmyselne vštepoval svojim nasledovníkom modlitbu za povolania. Osobný príklad Ježiša Krista, ktorý sa modlí za povolania, zachytáva sv. Lukáš: „V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi.” (Lk 6, 12-13)

A potom v evanjeliách sv. Matúša a sv. Lukáša zase nájdeme Ježiša, ktorý pozýva k modlitbe, aby bolo viac robotníkov pre Božie kráľovstvo. Príkladom sú tieto texty: „A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9, 35-38) alebo „Potom Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.“ (Lk 10, 1-3) Vo všetkých prípadoch, udalostiach, ktoré čítame v evanjeliách, vidíme, že je tu úzky vzťah medzi modlitbou za povolania a poslaním, misiou.

Prvotná Cirkev budovala tiež na tomto úzkom vzťahu modlitby a poslania, misie. Napríklad, keď sa mal pripojiť k apoštolom nový člen namiesto Judáša, sv. Peter v mene komunity žiadal Boha, aby bol On ten, ktorý vyberá: „A modlili sa: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto.“ (Sk 1, 24-25) Vo výbere a voľbe prvých diakonov je tiež na prvom mieste prítomná modlitba za povolania. Kresťanská komunita predstavuje apoštolom sedem súcich mužov, aby prevzali zodpovednosť v Cirkvi. Apoštoli sa najprv modlili: „Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky.“ (Sk 6,6) Samozrejme, že pri každej voľbe, či výbere nových spolupracovníkov do služby pôsobil aj Duch Svätý, ktorého dostali apoštoli od Ježiša.

Dôležitosť modlitby za nové povolania potvrdzujú aj Otcovia Cirkvi. Spomeniem dvoch z nich: sv. Hypolit a sv. Hilár. Apoštolská tradícia nám odovzdáva formulu modlitby, ktorá je pripisovaná sv. Hypolitovi: „Otec, preskúmaj srdcia a udeľ tomuto svojmu služobníkovi, ktorého si vybral na hodnosť biskupa, pásť tvoje sväté stádo a vykonávať bezúhonne tvoje najvyššie kňazstvo.“

Ďalším veľkým otcom Cirkvi je sv. Hilár, ktorý hovorí: „Je nevyhnutné modliť sa k Pánovi žatvy, aby poslal čo najviac robotníkov na svoje pole, a je nevyhnutné povedať, že treba sa modliť, aby Boh udelil bohatým koscom dar Ducha Svätého, ktorý už bol pre nich pripravený. Lebo tento dar sa nám udeľuje práve cez modlitbu a cez prosbu.“

Na záver pripájam modlitbu za povolania od pápeža Benedikta:

Otče, daj aby sa medzi kresťanmi
zrodili mnohé sväté povolania na kňazstvo,
ktoré budú udržiavať živú vieru
a uchovajú vďačnú spomienku na tvojho Syna Ježiša
prostredníctvom ohlasovania jeho slova
a vysluhovania sviatostí,
ktorými neustále obnovuješ svojich veriacich.
Daj nám svätých služobníkov tvojho oltára,
aby boli pozornými a horlivými strážcami Eucharistie,
sviatosti najvyššieho Kristovho daru na spásu sveta.
Povolaj služobníkov tvojho milosrdenstva,
ktorí prostredníctvom sviatosti zmierenia
budú rozširovať radosť z tvojho odpustenia.
Učiň, Otče, aby Cirkev s radosťou prijala
mnohé vnuknutia od Ducha tvojho Syna,
a ochotne sa riadila jeho usmerneniami,
starala sa o povolania do kňazskej služby
a rehoľného života.
Pomáhaj biskupom, kňazom, diakonom,
zasväteným osobám
a všetkým pokrsteným v Kristovi,
aby verne plnili svoje poslanie v službe evanjeliu.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Mária, Kráľovná apoštolov, oroduj za nás!
Benedikt XVI.