Kandidát

Niečo o prednoviciáte

Počas môjho pôsobenia vo funkcii promótora povolaní som dostal viacero otázok: Či jezuiti majú prednoviciát? Čo to je? Akú má funkciu? Kto je to kandidát Spoločnosti Ježišovej? Aspoň čiastočne sa teraz pokúsim dať odpoveď. Prednoviciát u jezuitov je etapa formácie pred vstupom do noviciátu.

Pod pojmom „Kandidát do Spoločnosti Ježišovej“ jezuiti rozumejú osobu, ktorá požiadala o vstup do SJ, a ktorá sa pripravuje a rozlišuje svoje povolanie. Je to etapa, v ktorej kandidátovi ide viac o objasnenie a rozlíšenie svojho povolania a nadobudnutie vnútornej istoty, že Pán ho volá, nasledovať Ho v rehoľnom živote a znútra cíti špecifické volanie – byť jezuita.

Cesta rozlišovania povolania nie je vždy tak metodická a priamočiara. Napríklad sú kandidáti, ktorí cítia silnú duchovnú príťažlivosť a priamo chcú nasledovať Pána v Spoločnosti Ježišovej, bez toho, aby mali vyriešené svoje kňazské povolanie.

Spoločnosť Ježišova rozlišuje medzi kandidátom a prednovicom. Prvý je v počiatočnej fáze svojho želania vstúpiť do Spoločnosti Ježišovej a druhý, ktorý vyjadril väčšiu jednoznačnosť vstúpiť a zaviazal sa viac ísť cestou jezuitského povolania.

Obidvaja sú však kandidáti v zmysle globálnom: laici, ktorí ešte nevstúpili do noviciátu.

Hoci v Spoločnosti Ježišovej neexistuje „postulát“ ako počiatočná etapa formácie, skúsenosť ukázala dôležitosť ustanoviť proces prípravy pre prijatie do noviciátu. Táto prvá etapa je nazývaná „prednoviciát“, a má za cieľ: pomáhať mladým kandidátom rozlíšiť možné povolanie do Spoločnosti Ježišovej, ďalej poznať kandidáta, oceniť rast v ľudskosti, prehĺbiť kresťanskú vieru a rehoľné povolanie; ponúknuť mu potrebné prostriedky, aby poznal viac Spoločnosť Ježišovu a vytvoriť mu cestu povolania, aby mohol ísť a dosiahnuť konečný cieľ.

Prednoviciát je čas, v ktorom kandidáti a záujemcovia o Spoločnosť Ježišovu potvrdzujú svoje rozhodnutie, že sú pripravení pre noviciát.

Normálne trvá prednoviciát šesť mesiacov až jeden rok. Jedná sa o čas venovaný vzájomnému poznávaniu medzi Spoločnosťou Ježišovou a kandidátom, ďalej skúsenosť modlitby a duchovného doprevádzania, poznania a skúsenosti katolíckej viery a overenia pravých duchovných motivácií a potrebných ľudských a psychologických kvalít.

Modely prednoviciátu: Dnes existujú v Spoločnosti Ježišovej štyri základné modely prednoviciátu:

Kandidáti žijú spolu, doprevádzaní cez dvoch alebo troch jezuitov, z ktorých je jeden bezprostredne zodpovedný za nich. V tomto čase kandidáti dokončujú svoje univerzitné štúdiá alebo realizujú niektoré profesionálne aktivity, medzitým čakajú na moment vstupu do noviciátu.

Kandidáti žijú v jezuitskej komunite a pracujú na jednom z diel Spoločnosti. Poverený jezuita z danej komunity je ich duchovný sprievodca. Počas tohto času prednovici si robia osemdňové duchovné cvičenia a pravidelne sa stretávajú, aby sa podelili so svojimi skúsenosťami o povolaní.

Kandidáti žijú vo svojich vlastných rodinách, mimo domov a diel Spoločnosti, dokončujúc svoje štúdiá alebo prácu. Zodpovedný prednoviciátu ich navštevuje a pravidelne sa s nimi stretáva, aby ich sprevádzal v ich rozlišovaní. Prednovici sa často spoločne stretávajú, aby sa podelili so svojimi osobnými skúsenosťami. Počas tohto času si robia duchovné cvičenia, aby potvrdili svoje volanie do Spoločnosti Ježišovej.

Tradičná forma, aby boli prijatí do Spoločnosti Ježišovej: Kandidáti sú examinovaní štyrmi jezuitmi, ktorí dajú svoju informáciu Provinciálovi a on urobí konečné rozhodnutie. Tento model sa dáva v krajinách, kde je ťažké robiť sprevádzanie alebo je málo jezuitov alebo žiaden. Nie je to pravý prednoviciát.

Nikto nemôže byť prijatý do noviciátu bez adekvátnej prípravy ( Doplnkové normy – NC 25; Kódex kanonického práva – CIC 597§2).

Prednoviciát je etapa formácie a osobného rastu. Musí pripraviť kandidáta, aby mohol vstúpiť do noviciátu. Je časom premeny medzi laickým životom a počiatočným životom v Spoločnosti Ježišovej.