Prvá probácia

„Prvá probácia“ je čas, ktorý sa realizuje v Spoločnosti Ježišovej skôr ako by bol kandidát prijatý do spoločného života s novicmi v noviciátneho dome. Jej cieľom je, aby kandidát lepšie poznal Spoločnosť Ježišovu a Spoločnosť jeho. Od kandidáta sa vyžaduje dostatočná ľudská zrelosť a primeraná príprava kandidátov na toto obdobie, aby sa dosiahol cieľ tejto „prvej probácie“. Kandidát môže byť zverený niektorým vybraným pátrom alebo bratom, ktorí mu pomôžu dosiahnuť zrelosť v povolaní, zakiaľ sa pri štúdiách alebo apoštolských experimentoch pripravuje na vstup do noviciátu. Osobitne sa môžu pripraviť programy pre tých, ktorí sa majú stať bratmi a potrebujú primeranú prípravu. Trvanie „prvej probácie“ je v rozmedzí 12-20 dní. V týchto dňoch ten, ktorý má túžbu...

Čítaj viac

Podmienky pre začatie prednoviciátu

Podmienky pre začatie prednoviciátu Každá rehoľná rodina má svoje pravidlá aj o prijímaní nových členov. V Stanovách SJ sa píše: „O kandidátoch treba vo všeobecnosti povedať, že sú tým súcejší na prijatie do Spoločnosti, čím hojnejšie sú obdarení prirodzenými a nadprirodzenými schopnosťami, ktorými môžu podľa rehoľného zriadenia Spoločnosti zveľadiť Božiu službu, a čím spoľahlivejšie sa to skúškami overilo.“ (147) „Pre Božiu službu je veľmi dôležité vhodne kandidátov vyberať a starostlivo preskúmať ich vlohy a povolanie.“(142) V predchádzajúcom článku „Kandidát“ som hovoril o tom, že nikto nemôže byť prijatý do noviciátu bez adekvátnej prípravy ( Doplnkové normy – NC 25; Kódex kanonického práva – CIC 597§2). Tou prvou formou prípravy je prednoviciát...

Čítaj viac

Kandidát

Niečo o prednoviciáte Počas môjho pôsobenia vo funkcii promótora povolaní som dostal viacero otázok: Či jezuiti majú prednoviciát? Čo to je? Akú má funkciu? Kto je to kandidát Spoločnosti Ježišovej? Aspoň čiastočne sa teraz pokúsim dať odpoveď. Prednoviciát u jezuitov je etapa formácie pred vstupom do noviciátu. Pod pojmom „Kandidát do Spoločnosti Ježišovej“ jezuiti rozumejú osobu, ktorá požiadala o vstup do SJ, a ktorá sa pripravuje a rozlišuje svoje povolanie. Je to etapa, v ktorej kandidátovi ide viac o objasnenie a rozlíšenie svojho povolania a nadobudnutie vnútornej istoty, že Pán ho volá, nasledovať Ho v rehoľnom živote a znútra cíti špecifické volanie – byť jezuita. Cesta rozlišovania povolania nie je vždy tak metodická a priamočiara. Napríklad sú...

Čítaj viac

Proste a dostanete

Prečo sa modliť za povolania? Prvý štvrtok v mesiaci je v Cirkvi aj dňom modlitieb za nové duchovné povolania. Modlitba za povolania siaha až do čias Ježiša Krista. Od týchto čias sa zakorenila v Cirkvi až podnes. Nie je to teda niečo nové. V tomto krátkom príspevku vám chcem priblížiť prvé tri obdobia Cirkvi: modlitba za povolania za čias Ježiša v evanjeliách, modlitba za povolania v prvých kresťanských komunitách a obdobie cirkevných Otcov, ktorí vo svojich kázňach, príhovoroch často zdôrazňovali tento podstatný element. Ježiš nielen svojím príkladom, ale aj vo svojich krátkych príhovoroch, úmyselne vštepoval svojim nasledovníkom modlitbu za povolania. Osobný príklad Ježiša Krista, ktorý sa modlí za povolania, zachytáva sv. Lukáš: „V tých dňoch vyšiel na vrch...

Čítaj viac

Univerzal

Aj do tejto sekcie Vám prinesiem už čoskoro hodnotné články.

Čítaj viac