Modlitba pátra Hieronyma Nadala SJ za povolania (z roku 1556)

Modlitba pátra Hieronyma Nadala SJ za povolania (z roku 1556) Pane Ježišu, prosíme Ťa, aby si povolal tých, ktorých máš povolať. Aby si rozoslal tých, ktorých máš rozoslať, aby pracovali pre Cirkev v Tvojej Spoločnosti. My sme neužitoční, viac ako si to môžeme myslieť. Preto dovŕš to, čo máš pripravené, napriek tomu, že my to môžeme prekaziť, že tomu môžeme zabrániť, ba dokonca pokaziť, a to našou slabosťou, našou nevedomosťou, našou nedbalosťou, naším hriechom....

Čítaj viac

Prvá probácia

„Prvá probácia“ je čas, ktorý sa realizuje v Spoločnosti Ježišovej skôr ako by bol kandidát prijatý do spoločného života s novicmi v noviciátneho dome. Jej cieľom je, aby kandidát lepšie poznal Spoločnosť Ježišovu a Spoločnosť jeho. Od kandidáta sa vyžaduje dostatočná ľudská zrelosť a primeraná príprava kandidátov na toto obdobie, aby sa dosiahol cieľ tejto „prvej probácie“. Kandidát môže byť zverený niektorým vybraným pátrom alebo bratom, ktorí mu pomôžu dosiahnuť zrelosť v povolaní, zakiaľ sa pri štúdiách alebo apoštolských experimentoch pripravuje na vstup do noviciátu. Osobitne sa môžu pripraviť programy pre tých, ktorí sa majú stať bratmi a potrebujú primeranú prípravu. Trvanie „prvej probácie“ je v rozmedzí 12-20 dní. V týchto dňoch ten, ktorý má túžbu...

Čítaj viac

Skúšky a experimenty

Pohľad na Ignácov noviciát Kódex kanonického práva hovorí: „Noviciát, ktorým sa začína život v inštitúte, je zameraný na to, aby novici božské povolanie, a to vlastné inštitútu, lepšie poznali, aby skúsili spôsob života inštitútu a jeho duchom formovali myseľ i srdce a aby sa potvrdilo ich rozhodnutie a súcosť.“ CIC 646) Sv. Ignác nepoužíva slovo „noviciát“. Toto slovo sa neobjavuje nikde v Konštitúciách. Objavuje sa iba slovo „novic“, a to v siedmych prípadoch. Napríklad: „Nebude potrebné, aby novici čítali celé Konštitúcie, ale výňatok z nich…“ (Konštitúcie 20) Okrem toho sa o novicoch hovorí v bodoch 62, 194, 249, 264, 432 a 511. Sv. Ignác uprednostňuje hovoriť o tzv. „probácii“, slovo, ktoré sa vyskytuje v Konštitúciách až 95 krát. S týmto slovom...

Čítaj viac

Podmienky pre začatie prednoviciátu

Podmienky pre začatie prednoviciátu Každá rehoľná rodina má svoje pravidlá aj o prijímaní nových členov. V Stanovách SJ sa píše: „O kandidátoch treba vo všeobecnosti povedať, že sú tým súcejší na prijatie do Spoločnosti, čím hojnejšie sú obdarení prirodzenými a nadprirodzenými schopnosťami, ktorými môžu podľa rehoľného zriadenia Spoločnosti zveľadiť Božiu službu, a čím spoľahlivejšie sa to skúškami overilo.“ (147) „Pre Božiu službu je veľmi dôležité vhodne kandidátov vyberať a starostlivo preskúmať ich vlohy a povolanie.“(142) V predchádzajúcom článku „Kandidát“ som hovoril o tom, že nikto nemôže byť prijatý do noviciátu bez adekvátnej prípravy ( Doplnkové normy – NC 25; Kódex kanonického práva – CIC 597§2). Tou prvou formou prípravy je prednoviciát...

Čítaj viac

Kandidát

Niečo o prednoviciáte Počas môjho pôsobenia vo funkcii promótora povolaní som dostal viacero otázok: Či jezuiti majú prednoviciát? Čo to je? Akú má funkciu? Kto je to kandidát Spoločnosti Ježišovej? Aspoň čiastočne sa teraz pokúsim dať odpoveď. Prednoviciát u jezuitov je etapa formácie pred vstupom do noviciátu. Pod pojmom „Kandidát do Spoločnosti Ježišovej“ jezuiti rozumejú osobu, ktorá požiadala o vstup do SJ, a ktorá sa pripravuje a rozlišuje svoje povolanie. Je to etapa, v ktorej kandidátovi ide viac o objasnenie a rozlíšenie svojho povolania a nadobudnutie vnútornej istoty, že Pán ho volá, nasledovať Ho v rehoľnom živote a znútra cíti špecifické volanie – byť jezuita. Cesta rozlišovania povolania nie je vždy tak metodická a priamočiara. Napríklad sú...

Čítaj viac

Proste a dostanete

Prečo sa modliť za povolania? Prvý štvrtok v mesiaci je v Cirkvi aj dňom modlitieb za nové duchovné povolania. Modlitba za povolania siaha až do čias Ježiša Krista. Od týchto čias sa zakorenila v Cirkvi až podnes. Nie je to teda niečo nové. V tomto krátkom príspevku vám chcem priblížiť prvé tri obdobia Cirkvi: modlitba za povolania za čias Ježiša v evanjeliách, modlitba za povolania v prvých kresťanských komunitách a obdobie cirkevných Otcov, ktorí vo svojich kázňach, príhovoroch často zdôrazňovali tento podstatný element. Ježiš nielen svojím príkladom, ale aj vo svojich krátkych príhovoroch, úmyselne vštepoval svojim nasledovníkom modlitbu za povolania. Osobný príklad Ježiša Krista, ktorý sa modlí za povolania, zachytáva sv. Lukáš: „V tých dňoch vyšiel na vrch...

Čítaj viac