Preskočiť na obsah

Pomôcky

Pomoc v čase duchovnej neútechy

Siedma poznámka (DC 7)

„Ak ten, ktorý dáva exercície vidí, že exercitant je v neúteche, alebo v pokušení, nech nie je voči nemu tvrdý a prísny, ale prívetivý a vľúdny, dodávajúc mu odvahy a sily pre budúcnosť a nech mu odhalí chytráctva nepriateľa ľudskej prirodzenosti tak pôsobiac, aby sa pripravoval a uspôsoboval pre budúcu útechu.“ (DC 7)

Neútecha môže byť veľkou prekážkou pre postup v duchovných cvičeniach. Sv. Ignác pamätá preto Čítať viac »Pomoc v čase duchovnej neútechy

Neprítomnosť duchovných hnutí

Šiesta poznámka (DC 6)

1 Šiesta. Keď ten, kto dáva cvičenia, pozoruje, že v duši exercitanta sa nevzbudzujú duchov­né hnutia, ako sú útechy alebo neútechy, ani ho nepoburujú rozliční duchovia, 2 musí sa ho veľmi vypytovať na cvičenia, či ich robí vo vy­značených časoch a ako; 3 podobne o dodat­koch, či ich zachováva s usilovnosťou, a nech vyžaduje od neho počet osobitne z každej z týchto vecí. 4 O úteche a neúteche sa hovorí v č. 313–327 a o dodatkoch v č. 73–90.* (DC 6)

Svätý Ignác je presvedčený o tom, že ak osoba je verná vykonávaniu DC, Boh jej dá pocítiť svoju prítomnosť, vôľu a súhlas cez prostriedok duchovnej útechy. Taktiež je Ignác presvedčený o tom, že nepriateľ naopak, Čítať viac »Neprítomnosť duchovných hnutí

Veľké odhodlanie a veľkodušnosť

Piata poznámka (DC 5)

1 Piata. Tomu, kto si robí duchovné cvičenia, veľmi osoží vstúpiť do nich s veľkou odvahou a šľachetnosťou voči svojmu Stvoriteľovi a Pá­novi obetujúc mu všetko svoje chcenie a slo­bodu, 2 aby jeho božská Velebnosť používala tak jeho osobu, ako aj všetko, čo má, podľa svojej najsvätejšej vôle.(DC 5)

Sv. Ignác žiada od toho, kto si robí duchovné cvičenia doslova „slepú dôveru“ v Boha, bezpodmienečné odovzdanie sa do rúk Boha, aby On realizoval svoje spásne dielo, s úprimnou a pokornou spoluprácou človeka. Dôvera pramení z pokornej a milujúcej viery v Boha, Pána a Otca, ktorý vie, môže a Čítať viac »Veľké odhodlanie a veľkodušnosť

Základný obsah a trvanie tzv. Týždňov

Štvrtá poznámka (DC 4)

1 Štvrtá. Hoci sa pre nasledujúce cvičenia po­užívajú štyri týždne, zodpovedajúce štyrom čiastkam, na ktoré sú rozdelené cvičenia – 2 t. j. prvá časť obsahuje uvažovanie a naze­ranie o hriechoch, druhá život Krista, nášho Pána až po Kvetnú nedeľu vrátane, 3 tretia utrpenie Krista, nášho Pána, štvrtá vzkriese­nie a nanebovstúpenie s dodatkom o troch spôsoboch modlitby – 4 predsa to netreba tak rozumieť, že každý týždeň má nevyhnutne se­dem alebo osem dní. 5 Lebo sa totiž stáva, že niektorí v prvom týždni pomalšie nachádzajú to, čo hľadajú, t. j. ľútosť, bolesť, slzy nad svoji­mi hriechmi; 6 podobne sa stáva, že iní sú zasa usilovnejší a viac zmietaní alebo skúšaní roz­ličnými duchmi; 7 preto niekedy bude treba skrátiť týždeň a inokedy ho zasa predĺžiť; to isté nech sa stane vo všetkých ostatných nasle­dujúcich týždňoch a nech sa veci usporiadajú podľa podávanej látky; 8 ale majú sa skončiť viac-menej za tridsať dní.“ (DC 4)

Čítať viac »Základný obsah a trvanie tzv. Týždňov