Preskočiť na obsah

modlitba k Najsvätejšej Trojici

 

Najsvätejšia Trojica! Základné tajomstvo a pôvod všetkého! „Ktože ťa videl a môže o tebe rozprávať? A ktože ťa môže zvelebovať, aká si od počiatku?“[1] Pociťujem, že si taká vznešená, tak ďaleko odo mňa, ty tajomstvo tak hlboké, že musím volať z hĺbky môjho srdca „svätý, svätý, svätý“. Čím viac sa mi zjavuje tvoja neprístupná veľkosť[2], tým viac pociťujem

svoju malosť a ničotu[3], lež skúmajúc hlbšie priepasť tejto ničoty, stretám ťa v samom základe mojej bytosti: intimior intimo meo. [4]

Ty ma miluješ, ty ma tvoríš, aby som sa neobrátil v ničotu, ty pracuješ skrze mňa, pre mňa, so mnou v tajomnom zjedinení lásky. Keď sa staviam pred teba, odvažujem sa pozdvihnúť svoju modlitbu a prosiť ťa, aby som ťa poznal, hoci dobre viem, že pre človeka vrcholom poznania teba je to, keď vie, že nič nevie o tebe.[5] Ale viem aj to, že táto temnota je zaliata svetlom tajomstva, ktoré nepoznám. Daj mi túto „tajomnú skrytú múdrosť, určenú pred vekmi nám na slávu“.[6]

Keď ako Ignácov syn mám odpovedať na to isté povolanie, na ktoré si si ma vyvolila, prosím ťa o trochu tohto „neslýchaného“, „mimoriadneho“, vynikajúceho svetla, o dôverný trojičný vzťah, aby som mohol Ignácovu charizmu pochopiť, prijať a žiť ju ako treba v tejto chvíli dejín Spoločnosti.

Pane, daj mi, aby som sa začal dívať na veci inými očami, že by som rozoznával a skúmal duchov, očami, ktoré mi umožnia čítať znamenia času, vychutnávať tvoje pravdy a vedieť ich odovzdávať blížnemu. Daj mi tú jasnosť chápania, akú si dal Ignácovi. [7]

Pane, túžim, aby si so mnou zaobchádzal práve tak, ako zaobchádza učiteľ v škole a dieťaťom[8], lebo som rozhodnutý ísť hoci aj za psíkom, keby mi ukázal cestu.[9]

Kiežby tvoje svetlo bolo pre mňa ako horiaci ker pre Mojžiša, oslnenie pred Damaskom pre Pavla, alebo Cardoner a La Storta pre Ignáca. To je, aby bolo ono výzvou kráčať po ceste, ktorá bude temná, ale ktorá sa bude postupne otvárať pred nami, ako sa otvárala Ignácovi podľa toho, ako po nej kráčal.[10]

Udeľ mi toto trojičné svetlo, ktoré Ignácovi umožnilo tak hlboko pochopiť tvoje tajomstvá, tak hlboko, že mohol napísať: „Pocítil som toľko duchovného chápania, že sa mi zdalo, že som tým pochopil, že už niet nič, čo by sa dalo ešte vedieť o najsvätejšej Trojici.[11] Preto by som chcel cítiť ako on, že sa všetko vzťahuje na teba.[12]

Prosím ťa aj o to, aby si mi dal pochopiť, čo pre mňa a pre Spoločnosť znamená dnes to, čo si zjavil Ignácovi. Daj, aby sme postupne objavovali poklady tvojho tajomstva, ktoré by nám pomáhali bez blúdenia napredovať na ceste Spoločnosti, na tej našej ceste k tebe.[13]

Presvedč sa o tom, že prameň nášho povolania je v tebe a že urobíme omnoho väčší pokrok, keď sa budeme usilovať vniknúť do tvojich tajomstiev kontempláciou a hojnejším žitím božského života, ako vyhľadávaním len ľudských prostriedkov a činností. My vieme, že modlitba nás vedie k činnosti a že „nikomu v Spoločnosti nepomáhaš len pre jeho vlastné dobro“.[14]

Padám na kolená ako Ignác, aby som ti ďakoval za toto vznešené trojičné povolanie do Spoločnosti[15] a ako skláňal svätý Pavol kolená pred Otcom, prosím ťa, aby si udelil celej Spoločnosti, že by „zakorenená a založená v láske mohla so všetkými svätými porozumieť tú šírku a dĺžku, výšku a hĺbku … a aby na naplnila všetka tvoja plnosť, najsvätejšia Trojica“.[16]

Daj mi tvojho Ducha, ktorý „prebáda všetko, aj najhlbšie tajomstvá Božie“.[17]

Aby som dosiahol túto plnosť, držím sa Nadalovej rady: „Dávam v modlitbe prednosť kontemplácii Trojice, láske a jednote lásky, ktorá zahrňuje službami nášho povolania aj blížneho“.[18]

Končím Ignácovu modlitbu: „Večný Otče, utvrď ma; večný Syn, utvrď ma; Duch Svätý utvrď ma; Trojica svätá, utvrď ma; môj Bože, ktorý si jediný Boh, utvrď ma“.[19]

P. Pedro Arrupe SJ

[1] Sir 43,35.

[2] 1 Tim 6,16.

[3] Ž 38,6.

[4] Porov. Vyznania – Sv. Augustín.

[5] De Pot., q.7, a.5, ad 14.

[6] 1 Kor 2,7.

[7] Porov. Laínez, FN I 80

[8] Porov. Autobiografia sv. Ignáca 27.

[9] Porov. Autobiografia sv. Ignáca 23.

[10] Porov. Pozn. 73.

[11] Denník, 21. február 1544.

[12] Denník, 3. marec 1544.

[13] Náčrt Júliusa III, 1.

[14] Porov. Pozn.128.

[15] Porov. Pozn.70.

[16] Porov. Ef 3,14-19

[17] 1 Kor 2,10.

[18] Porov. Pozn.151.

[19] Denník 18. február 1544.