Výzbroj Krista

Nový štýl života Zmena oblečenia z kráľovského komorníka na vrecovinu a palicu pútnika je oveľa viac než jednoduchá príprava, aby išiel do Svätej zeme: je symbolom nového štýlu života. Keď si Ignác v Montserrate oblečie Kristovu výzbroj, otvorí sa novej ceste, ktorú pre neho pripravil Boh. Ignác píše: „Pokračoval som v ceste do Montserratu a ako som to vždy robieval, rozmýšľal som o hrdinských podujatiach, ktoré vykonám z lásky k Bohu…preto som sa rozhodol, že budem bdieť so zbraňou celú noc bez toho, že by som si sadol alebo si odpočinul, ale že budem bdieť chvíľami postojačky a chvíľami na kolenách pred oltárom Panny Márie Montserratskej. Tam som sa rozhodol zanechať svoje rúcho a obliecť sa do Kristovej výzbroje….meč a dýku som zavesil na oltár...

Čítaj viac

Veľké odhodlanie a veľkodušnosť

Piata poznámka (DC 5) 1 Piata. Tomu, kto si robí duchovné cvičenia, veľmi osoží vstúpiť do nich s veľkou odvahou a šľachetnosťou voči svojmu Stvoriteľovi a Pá­novi obetujúc mu všetko svoje chcenie a slo­bodu, 2 aby jeho božská Velebnosť používala tak jeho osobu, ako aj všetko, čo má, podľa svojej najsvätejšej vôle.(DC 5) Sv. Ignác žiada od toho, kto si robí duchovné cvičenia doslova „slepú dôveru“ v Boha, bezpodmienečné odovzdanie sa do rúk Boha, aby On realizoval svoje spásne dielo, s úprimnou a pokornou spoluprácou človeka. Dôvera pramení z pokornej a milujúcej viery v Boha, Pána a Otca, ktorý vie, môže a chce všetko naše dobro. (porov. Mt 6, 25-34 alebo 1Tim 2, 4) Dôvera sa vyjadruje aj v synovskej modlitbe (Lk 11, 9-13) a v autentickom svedectve. Sv. Ignác...

Čítaj viac