Preskočiť na obsah

Príprava veľkonočného baránka (DC 190-198, 289)

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali mu jeho učeníci: „Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?“ Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im: „Choďte do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte: »Učiteľ odkazuje: Kde je pre mňa miestnosť v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?« On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte.“ Učeníci odišli, a keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka.“ (Mk 14, 12-16)

Prípravná modlitba je prosiť o milosť od Boha, nášho Pána, aby všetky moje úmysly, činy a skutky smerovali čisto na službu a chválu jeho božskej Velebnosti. (DC 46)

Prvá predohra. Pozostáva v živom predstavení miesta (DC 47). Uviesť si na pamäť udalosť: ako Kristus, náš Pán, poslal z Betánie dvoch učeníkov do Jeruzalema pripraviť večeru a po­tom sám prišiel na ňu s ostatnými učeníkmi. (DC 1911)

Druhá predohra. Zostavenie miesta; tu to bude predstaviť si cestu z Betánie do Jeruzale­ma, či je široká či úzka, či rovná atď. 2 Podobne miestnosť večere, či je veľká alebo malá, či tej alebo inej podoby. (DC 192) Ďalej vidieť osoby na večeri, počúvať ich, pozerať, čo robia atd. (DC 194-197)

Tretia predohra. Prosiť o to, čo chcem. Tu to bude prosiť o bolesť, zármutok a zahanbenie za to, že Pán ide trpieť pre moje hriechy. (DC 193)

Na uvažovanie: Aký zmysel má toto evanjeliové rozprávanie? Udalosť sa odohráva v prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov. Deň sa začína na svitaní, nie podvečer ako pre Židov. V tomto prípade deň Nekvasených chlebov je deň vešpier Veľkej noci ako poznamenáva Marek: deň, keď sa zabíjal veľkonočný baránok. Slávenie veľkej noci a rovnako oslavu im nepripomína Ježiš, sú to jeho učeníci, ktorí sa ho spýtali na toto. Evanjelium chce povedať jasne, že to boli učeníci, ktorí pripomenuli Ježišovi oslavu. Dá sa predpokladať, že Ježiš nebol zástancom alebo prívržencom tohto slávenia večere. Ako budeme vidieť, večeru, ktorú Ježiš ide sláviť, bude jeho večera, veľkonočná a osobitá.

V každom prípade sú však zaujímavé nasledujúce slová Pána Ježiša: Stretnete tam človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Toto je ďalší postreh v evanjeliu sv. Marka a veľmi užitočný. Tento človek pomáha identifikovať miesto, kde bude Ježiš sláviť veľkonočnú večeru. Miesto, ktoré však už preferuje Ježiš. Je to konkrétne miesto – horná sieň. Skutky apoštolov tiež hovoria o hornej sieni (porov. Sk 1, 13-14) Horná sieň má symbolické miesto. Je to vlastne pripomienka na zmluvu, ktorá bola realizovaná v Starom zákone na vrchu Sinaj. Takisto toto miesto nám ukazuje na vrch – Kalváriu, na kríž Ježiša. Tu sa uzatvára nová zmluva. Nie je to len večera, ale aj utrpenie, ktoré už je pri dverách. Sála alebo miesto slávenia je veľké, je to Ježišovo miesto – pre mňa, hovorí Ježiš. Veľká noc je pre všetkých ľudí, aby sa na večeru, na oslavu zmestili všetci.

Zakončiť rozhovorom ku Kristovi, nášmu Páno­vi a nakoniec sa pomodliť Otčenáš. (DC 198, 199)